VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                            :

ADRESİ                             :

DAVALI                             :  ... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DAVANIN KONUSU       :  ... Vergi Dairesi Müdürlüğünce Adıma 6183 sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi uyarınca tanzim ve tebliğ olunan ... gün ve .. takip numaralı ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

ÖDEME EMRİNE KONU VERGİ : ... Takvim yılına ilişkin …. dönemi Katma Değer Vergisi , Vergi Ziyaı ve Özel Usulsüzlük

MİKTARI                          :  ...

TEBLİĞ TARİHİ              :  ...

MADDİ OLAY: ….. Şirketinden tahsil edilemeyen vergi borçları nedeniyle 6183 sayılı Yasanın mükerrer 35. maddesi gereğince ödeme emri düzenlenip tebliğ edilmiştir. Ödeme emrinin adıma düzenlenmesi yasaya ve hukuk hükümlerine aykırı olup iptali gerekmektedir.

…… Şirketi yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettim ve hissemi devir ettim..

Bu istifa ... tarihli Yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş ve........tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Bu açıklaya göre şirkette hiçbir ilgim kalmamıştır.

Şirketten ayrıldığım tarihten sonraki döneme ait Vergi borçlarından sorumlu tutulmam ve ödeme emirleriyle takip edilmem yasal değildir.

Ortak olduğum dönemlere ait ödenmeyen vergilerden sorumlu değilim. 6183 sayılı Yasa mükerrer 35. maddesi hükmünde; “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenleri şahsi malvarlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”açıklaması mevcuttur.

Tüzel kişilerin varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların tüzelkişiliğin kanuni temsilcilerinden 6183 sayılı Kanunun cebri takibata ilişkin hükümlerine göre takip ve tahsili cihetine gidilmektedir.

Bu durumda ….. Şirketin malvarlığına yönelik takibin tamamlandığı ve tüm uğraşlara karşılık amme alacağının tahsil edilemediğinin dosyaya eklenmesi gereklidir. Aksi halde tarafıma yönelinmesi usul ve yasaya aykırıdır.

….. Şirketi …. Tarihinde yani ben şirketten ayrıldıktan sonra amme borçlarını yapılandırmıştır. Bu durumda borcun nevi değişmiştir. Borcun nevi değişmesinden dolayı ortak olduğum döneme ait amme alacaklarından sorumlu tutulmam usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen hususlar dikkate alınarak dava konusu yaptığım ödeme emrinin iptaline esas hakkında karar verilinceye kadar, yürütmenin durdurulmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine kara verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

EKLER: Ödeme emri ve sair ekler