2020 Yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları Damga vergisi, herhangi bir sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve devlet tarafından alınan bir vergi türüdür. Kurumlar arasında, kişiler ile kurumlar arasında veya doğrudan kişiler arasında yapılan tüm hukuki ve resmi işlemleri gösteren resmi belgeler/kağıtlar için söz konusu vergi türünde vergi alınmaktadır. Damga vergisinin alınmasındaki temel amaç, devletin resmi evrak ile kişilerin kendi aralarında imzalamış oldukları sözleşme ve belgelerin resmi gücünü artırmaktır. 2020 damga vergisi oran ve tutarları maktu ve nispi damga vergisi türlerine göre hesaplanır. 2020 yılı için bu tutar: 3.239.556,40 olarak belirlenmiştir. Buna göre güncel olarak damga vergisi oran ve tutarları:
 • Mukavelenameler, Taahhütnameler, Temliknameler | Binde 9,48
 • Kira Mukavelenameleri | Binde 1,89
 • Kefalet, Teminat, Rehin Senetleri | Binde 9,48
 • Sulhname ve Tahkimnameler | Binde 9,48
 • Fesihnameler | Binde 1,89
 • Resmi Şekilde Düzenlenmiş Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi | Binde 0,00
 • Taksitli Satış Sözleşmesi | Binde 9,48
Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır? Damga vergisi hesaplama işlemleri iki farklı unsuru dikkate alınarak yapılır. Türkiye’de damga vergisi adıyla uygulanan iki farklı damga vergisi türü bulunur. Bunlar:
 • Maktu Damga Vergisi
 • Nispi Damga Vergisi
Olarak iki başlık altında incelenmektedir. Maktu damga vergisi, kağıt üzerinde yer alan bedelden bağımsız olarak belirli bir Türk Lirası karşılığında ödenen vergiyi ifade eder. Nispi damga vergisi ise resmi kağıt üzerinde yer alan bedele ilaveten her yıl belirlene oranda, tutar tablosunda yer alan oranlarda uygulanmaktadır. 2020 damga vergisi oranları örneğin: kira sözleşmelerinde, sözleşmesi süresine göre kira bedeli üzerinden belirlenir. Bu yıl için kira sözleşmeleri (kira mukavelenameler) için belirlenen oran: binde 1,89 olarak hesaplanmıştır. Damga Vergisini Kimler Öder? Damga vergisi mükellefleri, verginin imzalanan ve ibraz edilebilen, içinde belirli hükümleri taşıyan resmi kağıtlardan alınır. Bu nedenle söz konusu kağıtları imzalayan ve taraf olan kişiler bu vergi türünü ödemek zorundadır. Söz konusu belgeler bir kurum ile kişi arasında yapılmışsa resmi belgeden ortaya çıkan vergi kişiye ait olacaktır. Kişiler arasında yapılmışsa her iki tarafta söz konusu vergiyi öderler. Damga vergisinin mükellefleri:
 • İki kişi arasında yapılan sözleşmenin tarafları.
 • Resmi kurum ve kişi arasında yapılan sözleşmede kişi.
 • Türkiye’deki yabancı ülke temsilciliklerinde düzenlenen kağıtları resmi dairelere ibraz eden ve üzerinden devir/ciro işlemleri yapanlar ile hükümlerinden yararlananlar.
İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında damga vergisini ödemekle mükellef kişiler arasında sayılır. Söz konusu tanımlamalara göre sözleşmede taraf olan gerçek kişiler söz konusu verginin mükellefidir. Bu nedenle resmi kurum ve kişiler arasında yapılan sözleşmelerde vergi ödemekle sorumlu olan doğrudan kişiler olacaktır. Damga Vergisi Ne Zaman Ödenir? Damga vergisi ödeme zamanı belirli unsurlara göre değişiklik gösterebilir. Makbuz karşılığında belirlenen vergi mükelleflerinin, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisini, takip eden ilk ayın yirminci günü akşamına kadar beyanname ile bildirmesi gerekir. Beyannamenin bildiriminin yapılmasının ardından 26’ıncı günü akşamı ödeme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Damga vergisinin ortaya çıkmasına neden olan unsurun türüne ve niteliğine göre değişmekle beraber, aynı zamanda sözleşme yapan iki tarafın niteliğine göre de bu verginin ödenmesine ilişkin hükümler belirlenmiştir. 2020 damga vergisi oran ve tutarları kapsamında; kira sözleşmeleri, kefalet, teminat, fesihnameler, ikinci el araç satış ve devrine ilişkin sözleşmeler vb. tüm unsurlar damga vergisi kapsamında değerlendirilebilir. Her biri için farklı oranlar ve ödeme koşulları belirlenmiştir.