7252 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 23/07/2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

Torba yasa niteliğindeki Kanun’un kabul edilmesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Belirtmek gerekir ki bu değişiklikler henüz Resmî Gazete’de yayımlanmamıştır.

Kabul Edilen Değişiklikler Şu Şekildedir;

  • Kısa çalışma ödeneğinin süresi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün halinde Cumhurbaşkanı tarafından 31/12/2020 tarihine kadar uzatılabilecektir.
  • “Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi” halleri; İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi ile öngörülen fesih yasağına aykırılık teşkil etmeyecektir.
  • Fesih yasağı; en fazla üçer aylık sürelerle olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından 30/06/2021 tarihine kadar uzatılabilecektir.
  • İş yerlerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesi amacıyla, özel sektör iş yerlerinde 01/07/2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların; çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi halinde, sigortalı ve işveren paylarının tamamının 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.
  • İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandıranlar için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemez.
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6 ila 7’nci maddelerinde düzenlenen işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin ve Bakanlığın bu hususta sağlaması öngörülen desteklerin yürürlük tarihinin 01/07/2020 tarihinden 31/12/2023 tarihine ertelenecektir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bununla birlikte;

  • Sigortalı ve işveren paylarının Fon’dan karşılanacağına ilişkin madde yayım tarihini takip eden ayın başında; diğer maddeler ise yayım tarihi itibariyle yürürlükte olacaktır.

EDU HUKUK & DANIŞMANLIK