Madde Konu Süre
İİK m.7  Zarar ve Ziyan Davası, Devlet aleyhine tazminat dava açma süresi Zararı öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, her halde fiilin gerçekleşme tarihinden itibaren 10 yıl.
İİK m.9 İcra ve İflas Daireleri almış oldukları para, kıymetli evrak veya değerli şeyleri tevdii süresi 1 gün
İİK m.16 İcra İflas Dairelerinin yapmış olduğu kanuna aykırı veya hadiseye uygun olmayan İşlemlerini şikayet süresi İşlemin öğrenildiği günden itibaren 7 gün, (süresiz şikayetler hariç)
İİK m.18 Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi karar verme süresi İşin icra mahkemesine geldiği tarihten itibaren en geç 10 gün
İİK m.18 İcra mahkemesindeki duruşmaların en fazla ertelenme süresi 30 gün (uygulamada mevcut değil)
İİK m.24 İlamlı takipte ilamda hükmolunan taşınırın teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.25 Çocuğun teslimine ilişkin ilamlı takipte çocuk teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.26 İlamlı takipte taşınmaz teslimi veya tahliye süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.29 Taşınmazın tahliyesine ilişkin ilamlı takipte, taşınmazda bulunan 3.kişiye verilen dava açma süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.31 İrtifak haklarına ilişkin ilamlı takiplerde, ilamın yerine getirilme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.32 Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilamlı takiplerde, borcun veya teminatın ödenme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.33 İlamlı takiplerde icranın geri bırakılmasını isteme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.33/a İlamın zamanaşımına uğramadığına dair alacaklının genel mahkemelerde dava açma süresi İcranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin alacaklıya tebliğinden sonra 7 gün
İİK m.39 İlama dayalı takiplerde zamanaşımı Son takip işlemi tarihinden itibaren 10 yıl
İİK m.44 Ticareti terk eden tacirler için iflas yoluyla takip yapabilme süresi Tacirin ticareti terk ettiğine dair ilan tarihinden itibaren 1 sene
İİK m.44 Ticareti terk eden tacirlerin haczi kabil malları üzerinde tasarrufta bulunmama
süresi
Mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 ay
İİK m.44 Ticareti terk eden tacirlerin temlik hakkının sınırlanması konusunda sicile verilen şerh süresi Mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY
İİK m.44 Ticareti terk edenlerin durumu ticaret siciline bildirim zorunluluğu süresi Terk ettiği tarihten itibaren 15 gün
İİK m.52 Borçlunun ailesinden birinin ölmesi halinde takibin taliki süresi Ölüm günü ile beraber 3 gün
İİK m.53 Terekenin borçlarından dolayı takibin taliki süresi Ölüm günü ile beraber 3 gün
İİK m.56 Takibin talik süresindeki son gün tatil gününe denk geldiğinde talik uzatma süresi Talikin bitiminden sonra 1 gün daha
İİK m.60 Genel haciz yoluyla ilamsız takiplerde borcun ödenme süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.60 Genel haciz yoluyla takiplerde; imza itirazında bulunma süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.60 Genel haciz yoluyla takiplerde; borçlunun mal beyanında bulunma süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.61 Ödeme emrinin borçluya tebliğ edilme süresi Takip talebinden itibaren 3 gün
İİK m.62 Genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.62 Genel haciz yoluyla takiplerde alacaklıya, takibe itiraz edildiğinin bildirilme süresi İtirazdan itibaren 3 gün
İİK m.65 Borçlunun gecikmiş itirazda bulunma süresi Gecikmeye sebep olan maniinin ortadan kalktığı günden itibaren 3 gün (Paraya çevrilme aşamasına kadar)
İİK m.65 Gecikmiş itirazda borçlunun mazereti kabulü kararından itibaren alacaklının hacizlerin kalkmaması için itirazın kaldırılmasını veya itirazın iptalini isteme süresi Mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.66 İmzaya itiraz halinde, alacaklının icra dairesinden, tatbike medar imzaların
celbini isteme süresi
İmzaya itiraz halinde Derhal
İİK m.67 Alacaklının genel mahkemelerde itirazın iptali davası açma süresi İtirazın tebliği tarihinden itibaren 1 yıl
İİK m.68 Alacaklının itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurma süresi İtirazın tebliği tarihinden itibaren 6 ay
İİK m.68/a Alacaklının itirazın geçici olarak kaldırılması yoluna başvurma süresi İtirazın tebliği tarihinden itibaren 6 ay
İİK m.68/b Krediyi kullandıran alacaklının, borçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresi Faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 15 gün
İİK m.68/b,2 Borçlunun hesap özetine itiraz süresi Gönderilen hesap özetinin alındığından itibaren 1 ay
İİK m.69 İtirazın geçici kaldırılmasında borçlunun borçtan kurtulma davası açma süresi İtirazın geçici kaldırılması kararının tefhim/tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.69 Borçtan kurtulma davasının dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın%15ini mahkeme veznesine depo etme süresi İlk duruşma gününe kadar
İİK m.72 Borçlunun istirdat davası açma süresi Parayı icra dairesi hesabına yatırdığı tarihten itibaren 1 yıl
İİK m.75 Genel haciz yolu ile takipte itirazın geçici veya kesin kaldırılması, itirazın iptalinde borçlunun mal beyanında bulunma süresi Kararın tebliğinden itibaren 3 GÜN
İİK m.77 Borçlunun sonradan kazandığı malları beyan süresi Kazanma tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.78 Alacaklının haciz isteme süresi Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 1 yıl
İİK m.79 İcra dairesi hacze başlama süresi Talep tarihinden itibaren 3 gün
İİK m.84 Yetişmemiş mahsullerin haczedilebilme süresi Yetişmeleri zamanından en çok 2 ay evvel
İİK m.89 3.şahsın 1.haciz ihbarnamesine itiraz süresi 1.haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.89 3.şahsın 2.haciz ihbarnamesine itiraz süresi 2.haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.89 89/3 haciz ihbarnamesi alan 3.kişinin elinde bulunan malı/parayı icra dairesine ödeme süresi veya böyle bir mal veya paranın olmadığına ilişkin menfi tespit davası açması süresi Buna ilişkin bildirimin yapıldığı itibaren 15 gün
İİK m.89 3. kişinin, üçüncü haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açtığına dair belgeyi icra dairesine teslim etme süresi Buna ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 20 gün
İİK m.94 Borçlunun zilyet olduğu ve olağanüstü zamanaşımı ile iktisap ettiği gayrimenkul hakkında tescil davası açmak üzere alacaklıya verilen süre Hacizden itibaren 1 ay
İİK m.96 İstihkak iddiasına karşı alacaklı ve borçluya verilecek itiraz süresi İstihkak iddiasının öğrenilmesi ile 3 gün
İİK m.96 Borçlu veya 3. kişinin istihkak iddiasında bulunma süresi Haczin öğrenilmesinden itibaren 7 gün
İİK m.97 3.kişinin takibin devamına karşı verilen karara karşı icra mahkemesinde istihkak davası açma süresi İcra mahkemesi kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.97 İstihkak talebinde bulunma imkanı olmamış 3.kişinin haczedilen şey/satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli hakkında icra mahkemesinde istihkak davası açma süresi Haczi öğrenme tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.99 Haczedilen mal 3.kişinin elinde ise alacaklının istihkak davası açma süresi İcra müdürü alacaklıya 7 gün süre verir
İİK m.100 Hacze iştirak süresi İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinciye kadar
İİK m.101 Hacze iştirak taleplerine karşı borçlu ve alacaklıların itiraz süresi İcra dairesi itiraz etmeleri için 7 günlük mühlet verir.
İİK m.101 İştirak talebine itiraz edilen alacaklının dava açma süresi İştirake itirazdan itibaren 7 gün
İİK m.103 Haciz sırasında yetkili olmadığı takdirde haciz tutanağının incelenme süresi Davet üzerine 3 gün
İİK m.106 Taşınır mallarda satış talep etme süresi Haciz tarihinden itibaren 6 ay
İİK m.106 Taşınmazlarda satış talep etme süresi Haciz tarihinden itibaren 1 yıl
İİK m.111 İcra dairesi nezdinde yapılan taksitle ödeme sözleşmesinde ilk taksidin ödenme süresi DERHAL
İİK m.111 Borcun taksitle ödenmesi için yapılacak sözleşmenin satış isteme sürelerine azami etki süresi Sözleşme süresi 10 yılı aşması halinde
İİK m.112 Taşınır malların satış süresi Satış talebinden itibaren 2 ay
İİK m.114 Elektronik ortamda ihaleye ilk teklif verme süresi başlangıcı İlk ihale tarihinden 10 gün önce
İİK m.114 İhaleye ikinci teklif verme süresi sonu İkinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda
İİK m.118 Taşınırlarda satış bedelinin ödenme süresi 7 gün
İİK m.123 Taşınmaz malların satış süresi Satış talebinden itibaren 3 ay
İİK m.124 Taşınmaz satışlarında şartnamenin açık bulundurulma süresi Arttırma tarihinden en az 10 gün önce
İİK m.126 Taşınmaz satışlarında arttırma ilan süresi Birinci ihale tarihinden en az 1 ay önce
İİK m.128 Taşınmaz satışında mükellefiyetler listesine itiraz süresi Listenin tebliğinden itibaren 3 gün
İİK m.128/a Kıymet takdirine şikayet süresi Kıymet takdir raporu tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.128/a Kıymet takdirine ilişkin yeniden bilirkişi incelemesi yapılması için gerekli masrafların yatırılma süresi Şikayet tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.128/a Kesinleşmiş kıymet takdirinin geçerlilik süresi 2 YIL
İİK m.128/a Kıymet takdirine ilişkin şikayetlerde yetkisizlik kararı verme süresi Başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün
İİK m.130 Taşınmaz satışlarında satış bedelini ödeme süresi 10 gün
İİK m.133 Taşınmaz ihale bedelinin yatırılma süresi Hemen veya verilen müddet
İİK m.133 Kendisine taşınmaz ihale olunan kimsenin ihale bedelini yatırmaması üzerine, bu kişiden önce en yüksek teklifte bulunan 2.kişiye taşınmazı teklif ettiği bedelle alıp almayacağını bildirmesi için tanınan süre Tebliğden itibaren 3 gün
İİK m.133 İhale bedelinin yatırılmaması nedeniyle ihalenin feshinden sonra en yüksek teklifte bulunan kimsenin taşınmazı almayı kabul etmemesi halinde yeniden yapılacak ihalenin ilanı Satıştan en az 7 gün önce
İİK m.134 İhalenin feshini isteme süresi İhale tarihinden itibaren 7 gün, satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa ıttıla tarihinden itibaren, 7 gün, her halde 1yıl
İİK m.134 İhalenin feshine ilişkin şikayetlerde görevsizlik/yetkisizlik kararı verme
süresi
Başvuru tarihinden itibaren 10 gün
İİK m.135 İhale edilen taşınmazın alıcı adına tapuya tescil süresi İhale tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.135 İhale edilen taşınmazda bulunan kişilerin tahliye süresi Tahliye emri tebliğinden itibaren 15 gün
İİK m.142 Sıra cetveline itiraz süresi Cetvel suretinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.143 Alacaklının aciz vesikasına dayanarak başlattığı takipte yeniden ödeme emri gönderilmesine gerek olmadığı hal Aciz vesikasının alındığı tarihten itibaren 1 yıl
İİK m.143 Aciz vesikasına dayalı borçta zamanaşımı süresi Aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren 20 yıl
İİK m.143 Borçlunun mirasçılarının, aciz belgesine bağlanmış borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürme süresi Mirasın açılmasından itibaren 1 yıl
İİK m.146 Taşınır rehinlerine ilişkin takipte borçlunun ödeme süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün
İİK m.147 Taşınır rehinlerine ilişkin takipte ödeme emrine itiraz süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.149 İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte borçlunun ödeme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 30 gün
İİK m.149/a İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde; icranın geri bırakılmasını isteme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.149/b İpoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 30 gün
İİK m.149/b, m.150 İpoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.150/e Taşınır rehnin satışını isteme süresi Ödeme/icra emrinin tebliğinden itibaren 6 ay
İİK m.150/e Taşınmaz rehnin satışını isteme süresi Ödeme/icra emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl
İİK m.153 İpotekli alacaklının gaip olması veya borcu almaktan kaçınması halinde, alacaklının ipotek bedelini icra dairesinden alması ve ipoteği çözmesi için kendisine verilen süre 15 gün
İİK m.155 İflas yolu ile takipte borçlunun borç ödeme süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.156 İflas yoluyla adi takipte; iflas isteme hakkında hak düşürücü süre Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl
İİK m.157 İflas talebini geri alan alacaklının yenileme talebinde bulunamayacağı süre İflas talebinin geri alındığı tarihten itibaren 1 ay
İİK m.158 Genel iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklıların itiraz süresi İflas talebinin ilanından itibaren 15 gün
İİK m.158 Mahkemenin vermiş olduğu depo kararının yerine getirilme süresi Tefhim veya tebliğden itibaren 7 gün
İİK m.163 İflas defterinin hüküm süresi Defterin yapıldığı tarihten 4 ay
İİK m.164 Ticaret mahkemesine verilen iflasa yönelik nihai kararların istinaf/temyiz süreleri Kararın tebliğinden itibaren 10 gün
İİK m.168 Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda borçluya ödeme emri gönderilme süresi İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, hemen
İİK m.168 Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda borç ödeme süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gün
İİK m.168 Kambiyo senetlerinde mahsus haciz yolu ile takiplerde; mal beyanında bulunma süresi İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde   10 gün, itiraz edilip de reddedildiği takdirde 3 gün
İİK m.168 Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde, şikayet süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.168 Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde, imzaya itiraz süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.168 Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; borca itiraz süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.169/a Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın İncelenmesi için yapılacak duruşmaya çağırma süresi En geç 30 gün
İİK m.169/a Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın incelenmesi sırasında tetkik merciince “icranın muvakkatten durdurulmasına” karar verilmesi üzerine, alacaklının tekrar tetkik merciinde dava açma süresi 6 ay
İİK m.170/a Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; alacaklının takip hakkı olmadığına ilişkin şikayet süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.171 Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takiplerde ödeme süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.171, m.172 Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.171, m.173 Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; borçlunun iflasının istenme süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.173 İflas davasında; borcun yatırılması depo edilmesi için borçluya tanınan süre Mahkeme 7 gün içinde mahkeme veznesine depo edilmesini emreder
İİK m.173 Kambiyo senedine mahsus iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklıların müdahale ve itiraz süresi İflas talebinin ilanından itibaren 15 gün
İİK m.178 Borçlunun doğrudan doğruya iflası talebine diğer alacaklıların itiraz süresi İflas talebinin ilanından itibaren 15 gün
İİK m.178 Borçlunun, aczini bildirerek iflasını isteme süresi Derhal
İİK m.182 İflâsın kaldırılması hakkında verilen hükme karşı istinaf /temyiz yoluna başvuru süresi İflâsın kaldırılması kararı/İstinaf kararı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
İİK m.194 İflasta hukuk davalarının durması sonucu devam edebilme süresi İkinci toplanmasından 10 gün sonra
İİK m.208 İflas idaresinin iflas tasfiyesinin yapılma şekli hakkında karar verme süresi İflas kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç 2 ay
İİK m.217 İflasın tatiline karar verilmesinde iflasın kapatılmaması için alacaklıların iflasın devamı için talepte bulunma süresi İflas dairesinin iflasın tatiline kararını ilanından itibaren 30 gün
İİK m.218 İflasta basit tasfiyede alacaklıların bildirimde bulunmaları için iflas dairesinin vereceği süre En az 20 gün, en fazla 2 ay
İİK m.219 İflasta adi tasfiyede iflas dairesinin ilan süresi Karar tarihinden itibaren en geç 10 gün
İİK m.219 İflasta iflasın açılma ilanında alacaklılara ve istihkak iddiasında bulunanlara alacaklarını ve istihkaklarını kaydettirmeleri için süre Son ilan tarihinden 1 ay içinde
İİK m.219 İflasın adi tasfiyesinde ilk alacaklılar toplantısının yapılacağı süre İlandan nihayet 10 gün içinde
İİK m.220 Reddedilen miraslarda alacaklıların kayıt süresi 10 gün
İİK m.221 İflas bürosunun işlemlerine karşı ilgililerin şikayet süresi Toplantı tarihinden itibaren 7 gün içinde
İİK m.223 İflas idaresi toplantıları için çağrı süresi Toplantı gününden en az 7 gün önce
İİK m.225 Alacaklılar toplantısında alınan kararlara karşı şikayet süresi Karar tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.228 İflasta istihkak iddiası reddedilen 3.şahsın istihkak davası açma süresi İflas idaresinin istihkak iddiasını reddetme kararının tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.232 İflas idaresi tarafından sıra cetveli düzenlenme süresi Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflâs idaresinin seçilmesinden itibaren en geç 2 ay
İİK m.235 İflasta sıra cetveline itiraz edenlerin ticaret mahkemesinde dava açma süresi Cetvelin ilanından itibaren 15 gün
İİK m.235 Sıra cetveline itiraz davasına bakan mahkemenin karar süresi 15 gün zarfında
İİK m.237 İflasta ikinci alacaklıların toplanmasından önce yapılacak ilan süresi Toplantıdan en az 20 gün önce
İİK m.242 İflasta taşınmaz satışının ilan süresi Satıştan en aşağı 1 ay önce
İİK m.249 Pay cetveli ve son hesabın iflas dairesinde kalma süresi 10 gün
İİK m.256 İflasın tasfiye süresi İflas açıldıktan sonra 6 ay
İİK m.261 Alacaklının ihtiyati tedbir kararının infazını isteme süresi İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün
İİK m.264 Davadan önce veya icra takibinden önce ihtiyati hacze başvurmuş olan alacaklının, dava açma veya takip talebinde bulunma süresi Haczin yapıldığı (haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliği) tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.264 İhtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra gönderilen ödeme emrine itiraz edilmesi halinde, itirazın kaldırılmasını isteme veya itirazın iptali davası açma süresi Ödeme emrine yapılan itirazın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.264 Alacak davasında konulan ihtiyati tedbir kararına istinaden alacaklının takip talebinde bulunma süresi Esas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren 1 ay
İİK m.265 Borçlunun huzurunda olmadan verilen ihtiyati tedbir ve teminat kararlarına karşı borçlunun itiraz süresi Haciz huzurunda yapılmış ise haciz tarihinden itibaren, haciz yokluğunda yapılmış ise haciz tutanağının tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.265 Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişilerin ihtiyati haciz kararına itiraz süresi İhtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün
İİK m.267 İhtiyati hacizde iflas yolu ile takipte borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi üzerine alacaklının itirazın kaldırılmasını ve borçlunun iflasını isteme süresi Ödeme emrine itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.267 İhtiyati hacizde iflas yolu ile takipte borçlunun ödeme emrine itiraz etmediği takdirde alacaklının iflasını isteme süresi Alacaklıya itiraz edilmediğine dair bildirimden itibaren 7 gün
İİK m.269 Temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde borçlunun itiraz süresi Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.269 Temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde borca itiraz halinde itirazın kaldırılması yoluna başvuru süresi İtirazın tebliği tarihinden itibaren 6 ay
İİK m.269/a Temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde alacaklının taşınmazın tahliyesini isteme süresi İhtar müddetinin bitim tarihini takip eden 6 ay
İİK m.269/c Temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde icra mahkemesinin tahliye kararını infazı için beklenmesi gereken süre Kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren 10 gün
İİK m.270 Hapis hakkı için defter tutturmuş olan kiralayana, rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takip yapması için icra dairesi tarafından verilecek süre
15 günü geçmemek üzere mühlet
İİK m.271 Gizlice veya cebirle götürülmüş eşyanın geri alınma süresi Eşyanın götürülmelerinden 10 gün içinde
İİK m.272 Tahliye emrine itiraz süresi Tahliye emri tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.272 Kira süresi sona eren taşınmazları tahliye ve teslim süresi Tahliye emri tebliğinden itibaren 15 gün
İİK m.272 Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten sonra tahliye isteme süresi Kiralama süresi bittikten 1 ay sonra
İİK m.276 Tahliye takiplerinde tetkik merciinin tahliye isteyene veya 3. kişiye mahkemeye müracaat için verdiği süre 7 gün
İİK m.276 Kiralanan taşınmazda tahliye sırasında üçüncü kişi ile karşılaşılması halinde
tahliyeyi erteleme süresi
3 gün
İİK m.280 Zarar verme kastından dolayı iptalde, borçlu aleyhine haciz veya iflas yoluyla
takipte bulunma süresi
İşlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl
İİK m.284 Tasarrufun iptali davasında hak düşürücü süre Batıl tasarrufun vukuu tarihinden itibaren5 yıl
İİK m.285 Konkordato mühleti verilmemesi halinde, konkordato bilançosunda yazılı mal
ve kıymetleri gösterme süresi
Bilançoyu tetkik merciine sunduğu tarihten itibaren   1 YIL
İİK m.287 Konkordato talebi üzerine mahkemenin belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet verme süresi Derhal
İİK m.287 Geçici mühlet süresi 3 ay
İİK m.287 Borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühletin uzatılması talep süresi Geçici mühlet süresi dolmadan
İİK m.287 Geçici mühletin uzatmayla birlikte toplam süresi 5 ay
İİK m.288 Alacaklıların geçici mühletin verilmesine gerek olmadığına dair itiraz süresi Geçici mühlet kararı ilândan itibaren 7 gün
İİK m.289 Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya verilecek kesin mühlet süresi 1 yıl
İİK m.293 Kesin mühlet değerlendirmesi sonucunda konkordato talebi reddi kararına karşı istinaf kanun yolu süresi Kararın tebliğinden itibaren 10 gün
İİK m.298 İlgililerin, konkordato komiseri tarafından kıymeti takdir edilen rehinli
malların kıymetinin yeniden takdirini isteme süresi
kıymet takdiri kararının bildirilmesinden itibaren 7 gün
İİK m.299 Konkordatoda alacaklıların, alacaklarını bildirme süresi Geçici mühlet kararı ilanından itibaren 15 gün
İİK m.301 Konkordato alacaklılar toplantısının yapılacağına dair ilan yapılma süresi Toplantıdan en az 15 gün önce
İİK m.301 Konkordato alacaklılar toplantısından önce alacaklıların belge inceleyebilme süresi Toplantıdan önceki 7 gün içinde
İİK m.302 Konkordato komiserinin toplantıya ilişkin gerekçeli raporunu mahkemeye verme süresi İltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç 7 gün
İİK m.307 Tasdik kararında rehinli malın muhafaza altına alınması ile finansal kiralama konusu malların iadesi kararlarının en fazla ertelenme süresi Tasdik kararından itibaren 1 yıl
İİK m.308/a Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı ile itiraz eden diğer alacaklıların istinaf/temyiz kanun yoluna başvuru süresi Borçlu veya alacaklı kararın tebliğinden, itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren 10 gün
İİK m.308/b Alacakları itiraza uğramış alacaklıların çekişmeli alacakları için dava açma süresi Tasdik kararının ilânı tarihinden itibaren 1 ay
İİK m.308/e Alacaklının konkordatonun feshi talebi üzerine istinaf/temyiz kanun yoluna başvuru süresi Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren 10 gün
İİK m.309/ç Konkordato tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına karşı itiraz süresi Kararın öğrenilmesinden itibaren 7 gün
İİK m.309/h Konkordato tasfiye memurlarının hazırladığı pay cetvelinin, iflas dairesinde
incelenmek için hazır bulundurulma süresi
10 gün
İİK m.309/i Konkordatoda hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen payların iflas dairesi tarafından dağıtılması 5 yıl
İİK m.318 kusuru olmaksızın taahhütlerini ifa edemeyen borçlunun isteyebileceği fevkalade mühlet süresi 6 ay
İİK m.320 Fevkalade mühlet süresine karşı alacaklılardan biri veya borçlunun istinaf kanun yoluna başvuru süresi Karar tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
İİK m.322 Kesinleşen mühlet kararının ilana konma süresi Derhal
İİK m.327 Fevkalade mühletin uzatılma süresi 4 ay
İİK m.329 Konkordato mühleti veya yeniden fevkalade mühlet verilme yasağı süresi Fevkalade müddetin bitmesinden sonra başlayan 6 ay içinde
İİK m.336 İflasın açıldığına dair ilandan sonra müflisin mallarını iflas idaresi emrine
verme veya müflise olan borçları bildirme süresi
İflasın açıldığına dair ilana ıttıla tarihinden itibaren  1 ay
İİK m.339 Mal beyanından sonra kazanılan malları ve kazanç ile gelirde meydana gelen artışları icra dairesine bildirme süresi 7 gün
İİK m.347 İcra mahkemesi görev alanına giren suçlarda şikayet süresi Fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ayve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 yıl
İİK m.352 İcra mahkemesinin, duruşma yaptığı durumlarda, icra suçları hakkında karar
verme süresi
5 gün
İİK m.353 İcra mahkemesinin vermiş olduğu disiplin veya tazyik hapsi kararlarına karşı itiraz süresi Kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.355 Borçlu memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinin haczedildiği hususunun, ilgili icra dairesine bildirilme süresi 1 hafta
İİK m.358 Yedieminlerin, icra dairesinin tazmin kararına karşı tetkik merciine şikayet süresi 7 gün
İİK m.362 İcra dairesince saklanmakta olan para ve eşyaların Hazineye geçmemesi için ilgilileri tarafından müracaat süresi Tevdi veya tahsil yahut hıfız tarihinden itibaren 10 yıl
İİK m.363 İcra mahkemesi kararlarının istinaf süresi Tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
İİK m.366 İcra mahkemesi kararlarına karşı başvurulan istinaf ve temyiz incelemelerinin karara bağlanma süresi 15 gün