preloader

İcra ve İflas Hukukunda Mevcut Sürelere İlişkin Tablo

MaddeKonuSüre
İİK m.7 Zarar ve Ziyan Davası, Devlet aleyhine tazminat dava açma süresiZararı öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, her halde fiilin gerçekleşme tarihinden itibaren 10 yıl.
İİK m.9İcra ve İflas Daireleri almış oldukları para, kıymetli evrak veya değerli şeyleri tevdii süresi1 gün
İİK m.16İcra İflas Dairelerinin yapmış olduğu kanuna aykırı veya hadiseye uygun olmayan İşlemlerini şikayet süresiİşlemin öğrenildiği günden itibaren 7 gün, (süresiz şikayetler hariç)
İİK m.18Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi karar verme süresiİşin icra mahkemesine geldiği tarihten itibaren en geç 10 gün
İİK m.18İcra mahkemesindeki duruşmaların en fazla ertelenme süresi30 gün (uygulamada mevcut değil)
İİK m.24İlamlı takipte ilamda hükmolunan taşınırın teslim süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.25Çocuğun teslimine ilişkin ilamlı takipte çocuk teslim süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.26İlamlı takipte taşınmaz teslimi veya tahliye süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.29Taşınmazın tahliyesine ilişkin ilamlı takipte, taşınmazda bulunan 3.kişiye verilen dava açma süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.31İrtifak haklarına ilişkin ilamlı takiplerde, ilamın yerine getirilme süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.32Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilamlı takiplerde, borcun veya teminatın ödenme süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.33İlamlı takiplerde icranın geri bırakılmasını isteme süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.33/aİlamın zamanaşımına uğramadığına dair alacaklının genel mahkemelerde dava açma süresiİcranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin alacaklıya tebliğinden sonra 7 gün
İİK m.39İlama dayalı takiplerde zamanaşımıSon takip işlemi tarihinden itibaren 10 yıl
İİK m.44Ticareti terk eden tacirler için iflas yoluyla takip yapabilme süresiTacirin ticareti terk ettiğine dair ilan tarihinden itibaren 1 sene
İİK m.44Ticareti terk eden tacirlerin haczi kabil malları üzerinde tasarrufta bulunmama
süresi
Mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 ay
İİK m.44Ticareti terk eden tacirlerin temlik hakkının sınırlanması konusunda sicile verilen şerh süresiMal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY
İİK m.44Ticareti terk edenlerin durumu ticaret siciline bildirim zorunluluğu süresiTerk ettiği tarihten itibaren 15 gün
İİK m.52Borçlunun ailesinden birinin ölmesi halinde takibin taliki süresiÖlüm günü ile beraber 3 gün
İİK m.53Terekenin borçlarından dolayı takibin taliki süresiÖlüm günü ile beraber 3 gün
İİK m.56Takibin talik süresindeki son gün tatil gününe denk geldiğinde talik uzatma süresiTalikin bitiminden sonra 1 gün daha
İİK m.60Genel haciz yoluyla ilamsız takiplerde borcun ödenme süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.60Genel haciz yoluyla takiplerde; imza itirazında bulunma süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.60Genel haciz yoluyla takiplerde; borçlunun mal beyanında bulunma süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.61Ödeme emrinin borçluya tebliğ edilme süresiTakip talebinden itibaren 3 gün
İİK m.62Genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.62Genel haciz yoluyla takiplerde alacaklıya, takibe itiraz edildiğinin bildirilme süresiİtirazdan itibaren 3 gün
İİK m.65Borçlunun gecikmiş itirazda bulunma süresiGecikmeye sebep olan maniinin ortadan kalktığı günden itibaren 3 gün (Paraya çevrilme aşamasına kadar)
İİK m.65Gecikmiş itirazda borçlunun mazereti kabulü kararından itibaren alacaklının hacizlerin kalkmaması için itirazın kaldırılmasını veya itirazın iptalini isteme süresiMazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.66İmzaya itiraz halinde, alacaklının icra dairesinden, tatbike medar imzaların
celbini isteme süresi
İmzaya itiraz halinde Derhal
İİK m.67Alacaklının genel mahkemelerde itirazın iptali davası açma süresiİtirazın tebliği tarihinden itibaren 1 yıl
İİK m.68Alacaklının itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurma süresiİtirazın tebliği tarihinden itibaren 6 ay
İİK m.68/aAlacaklının itirazın geçici olarak kaldırılması yoluna başvurma süresiİtirazın tebliği tarihinden itibaren 6 ay
İİK m.68/bKrediyi kullandıran alacaklının, borçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresiFaiz tahakkuk dönemlerini takip eden 15 gün
İİK m.68/b,2Borçlunun hesap özetine itiraz süresiGönderilen hesap özetinin alındığından itibaren 1 ay
İİK m.69İtirazın geçici kaldırılmasında borçlunun borçtan kurtulma davası açma süresiİtirazın geçici kaldırılması kararının tefhim/tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.69Borçtan kurtulma davasının dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın%15ini mahkeme veznesine depo etme süresiİlk duruşma gününe kadar
İİK m.72Borçlunun istirdat davası açma süresiParayı icra dairesi hesabına yatırdığı tarihten itibaren 1 yıl
İİK m.75Genel haciz yolu ile takipte itirazın geçici veya kesin kaldırılması, itirazın iptalinde borçlunun mal beyanında bulunma süresiKararın tebliğinden itibaren 3 GÜN
İİK m.77Borçlunun sonradan kazandığı malları beyan süresiKazanma tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.78Alacaklının haciz isteme süresiÖdeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 1 yıl
İİK m.79İcra dairesi hacze başlama süresiTalep tarihinden itibaren 3 gün
İİK m.84Yetişmemiş mahsullerin haczedilebilme süresiYetişmeleri zamanından en çok 2 ay evvel
İİK m.893.şahsın 1.haciz ihbarnamesine itiraz süresi1.haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.893.şahsın 2.haciz ihbarnamesine itiraz süresi2.haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.8989/3 haciz ihbarnamesi alan 3.kişinin elinde bulunan malı/parayı icra dairesine ödeme süresi veya böyle bir mal veya paranın olmadığına ilişkin menfi tespit davası açması süresiBuna ilişkin bildirimin yapıldığı itibaren 15 gün
İİK m.893. kişinin, üçüncü haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açtığına dair belgeyi icra dairesine teslim etme süresiBuna ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 20 gün
İİK m.94Borçlunun zilyet olduğu ve olağanüstü zamanaşımı ile iktisap ettiği gayrimenkul hakkında tescil davası açmak üzere alacaklıya verilen süreHacizden itibaren 1 ay
İİK m.96İstihkak iddiasına karşı alacaklı ve borçluya verilecek itiraz süresiİstihkak iddiasının öğrenilmesi ile 3 gün
İİK m.96Borçlu veya 3. kişinin istihkak iddiasında bulunma süresiHaczin öğrenilmesinden itibaren 7 gün
İİK m.973.kişinin takibin devamına karşı verilen karara karşı icra mahkemesinde istihkak davası açma süresiİcra mahkemesi kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.97İstihkak talebinde bulunma imkanı olmamış 3.kişinin haczedilen şey/satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli hakkında icra mahkemesinde istihkak davası açma süresiHaczi öğrenme tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.99Haczedilen mal 3.kişinin elinde ise alacaklının istihkak davası açma süresiİcra müdürü alacaklıya 7 gün süre verir
İİK m.100Hacze iştirak süresiİlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinciye kadar
İİK m.101Hacze iştirak taleplerine karşı borçlu ve alacaklıların itiraz süresiİcra dairesi itiraz etmeleri için 7 günlük mühlet verir.
İİK m.101İştirak talebine itiraz edilen alacaklının dava açma süresiİştirake itirazdan itibaren 7 gün
İİK m.103Haciz sırasında yetkili olmadığı takdirde haciz tutanağının incelenme süresiDavet üzerine 3 gün
İİK m.106Taşınır mallarda satış talep etme süresiHaciz tarihinden itibaren 6 ay
İİK m.106Taşınmazlarda satış talep etme süresiHaciz tarihinden itibaren 1 yıl
İİK m.111İcra dairesi nezdinde yapılan taksitle ödeme sözleşmesinde ilk taksidin ödenme süresiDERHAL
İİK m.111Borcun taksitle ödenmesi için yapılacak sözleşmenin satış isteme sürelerine azami etki süresiSözleşme süresi 10 yılı aşması halinde
İİK m.112Taşınır malların satış süresiSatış talebinden itibaren 2 ay
İİK m.114Elektronik ortamda ihaleye ilk teklif verme süresi başlangıcıİlk ihale tarihinden 10 gün önce
İİK m.114İhaleye ikinci teklif verme süresi sonuİkinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda
İİK m.118Taşınırlarda satış bedelinin ödenme süresi7 gün
İİK m.123Taşınmaz malların satış süresiSatış talebinden itibaren 3 ay
İİK m.124Taşınmaz satışlarında şartnamenin açık bulundurulma süresiArttırma tarihinden en az 10 gün önce
İİK m.126Taşınmaz satışlarında arttırma ilan süresiBirinci ihale tarihinden en az 1 ay önce
İİK m.128Taşınmaz satışında mükellefiyetler listesine itiraz süresiListenin tebliğinden itibaren 3 gün
İİK m.128/aKıymet takdirine şikayet süresiKıymet takdir raporu tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.128/aKıymet takdirine ilişkin yeniden bilirkişi incelemesi yapılması için gerekli masrafların yatırılma süresiŞikayet tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.128/aKesinleşmiş kıymet takdirinin geçerlilik süresi2 YIL
İİK m.128/aKıymet takdirine ilişkin şikayetlerde yetkisizlik kararı verme süresiBaşvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün
İİK m.130Taşınmaz satışlarında satış bedelini ödeme süresi10 gün
İİK m.133Taşınmaz ihale bedelinin yatırılma süresiHemen veya verilen müddet
İİK m.133Kendisine taşınmaz ihale olunan kimsenin ihale bedelini yatırmaması üzerine, bu kişiden önce en yüksek teklifte bulunan 2.kişiye taşınmazı teklif ettiği bedelle alıp almayacağını bildirmesi için tanınan süreTebliğden itibaren 3 gün
İİK m.133İhale bedelinin yatırılmaması nedeniyle ihalenin feshinden sonra en yüksek teklifte bulunan kimsenin taşınmazı almayı kabul etmemesi halinde yeniden yapılacak ihalenin ilanıSatıştan en az 7 gün önce
İİK m.134İhalenin feshini isteme süresiİhale tarihinden itibaren 7 gün, satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa ıttıla tarihinden itibaren, 7 gün, her halde 1yıl
İİK m.134İhalenin feshine ilişkin şikayetlerde görevsizlik/yetkisizlik kararı verme
süresi
Başvuru tarihinden itibaren 10 gün
İİK m.135İhale edilen taşınmazın alıcı adına tapuya tescil süresiİhale tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.135İhale edilen taşınmazda bulunan kişilerin tahliye süresiTahliye emri tebliğinden itibaren 15 gün
İİK m.142Sıra cetveline itiraz süresiCetvel suretinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.143Alacaklının aciz vesikasına dayanarak başlattığı takipte yeniden ödeme emri gönderilmesine gerek olmadığı halAciz vesikasının alındığı tarihten itibaren 1 yıl
İİK m.143Aciz vesikasına dayalı borçta zamanaşımı süresiAciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren 20 yıl
İİK m.143Borçlunun mirasçılarının, aciz belgesine bağlanmış borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürme süresiMirasın açılmasından itibaren 1 yıl
İİK m.146Taşınır rehinlerine ilişkin takipte borçlunun ödeme süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün
İİK m.147Taşınır rehinlerine ilişkin takipte ödeme emrine itiraz süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.149İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte borçlunun ödeme süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 30 gün
İİK m.149/aİpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde; icranın geri bırakılmasını isteme süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.149/bİpoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 30 gün
İİK m.149/b, m.150İpoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme emrine itiraz süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.150/eTaşınır rehnin satışını isteme süresiÖdeme/icra emrinin tebliğinden itibaren 6 ay
İİK m.150/eTaşınmaz rehnin satışını isteme süresiÖdeme/icra emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl
İİK m.153İpotekli alacaklının gaip olması veya borcu almaktan kaçınması halinde, alacaklının ipotek bedelini icra dairesinden alması ve ipoteği çözmesi için kendisine verilen süre15 gün
İİK m.155İflas yolu ile takipte borçlunun borç ödeme süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.156İflas yoluyla adi takipte; iflas isteme hakkında hak düşürücü süreÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl
İİK m.157İflas talebini geri alan alacaklının yenileme talebinde bulunamayacağı süreİflas talebinin geri alındığı tarihten itibaren 1 ay
İİK m.158Genel iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklıların itiraz süresiİflas talebinin ilanından itibaren 15 gün
İİK m.158Mahkemenin vermiş olduğu depo kararının yerine getirilme süresiTefhim veya tebliğden itibaren 7 gün
İİK m.163İflas defterinin hüküm süresiDefterin yapıldığı tarihten 4 ay
İİK m.164Ticaret mahkemesine verilen iflasa yönelik nihai kararların istinaf/temyiz süreleriKararın tebliğinden itibaren 10 gün
İİK m.168Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda borçluya ödeme emri gönderilme süresiİcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, hemen
İİK m.168Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda borç ödeme süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gün
İİK m.168Kambiyo senetlerinde mahsus haciz yolu ile takiplerde; mal beyanında bulunma süresiİtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde   10 gün, itiraz edilip de reddedildiği takdirde 3 gün
İİK m.168Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde, şikayet süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.168Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde, imzaya itiraz süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.168Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; borca itiraz süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.169/aKambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın İncelenmesi için yapılacak duruşmaya çağırma süresiEn geç 30 gün
İİK m.169/aKambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın incelenmesi sırasında tetkik merciince “icranın muvakkatten durdurulmasına” karar verilmesi üzerine, alacaklının tekrar tetkik merciinde dava açma süresi6 ay
İİK m.170/aKambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; alacaklının takip hakkı olmadığına ilişkin şikayet süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.171Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takiplerde ödeme süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.171, m.172Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.171, m.173Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; borçlunun iflasının istenme süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün
İİK m.173İflas davasında; borcun yatırılması depo edilmesi için borçluya tanınan süreMahkeme 7 gün içinde mahkeme veznesine depo edilmesini emreder
İİK m.173Kambiyo senedine mahsus iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklıların müdahale ve itiraz süresiİflas talebinin ilanından itibaren 15 gün
İİK m.178Borçlunun doğrudan doğruya iflası talebine diğer alacaklıların itiraz süresiİflas talebinin ilanından itibaren 15 gün
İİK m.178Borçlunun, aczini bildirerek iflasını isteme süresiDerhal
İİK m.182İflâsın kaldırılması hakkında verilen hükme karşı istinaf /temyiz yoluna başvuru süresiİflâsın kaldırılması kararı/İstinaf kararı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
İİK m.194İflasta hukuk davalarının durması sonucu devam edebilme süresiİkinci toplanmasından 10 gün sonra
İİK m.208İflas idaresinin iflas tasfiyesinin yapılma şekli hakkında karar verme süresiİflas kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç 2 ay
İİK m.217İflasın tatiline karar verilmesinde iflasın kapatılmaması için alacaklıların iflasın devamı için talepte bulunma süresiİflas dairesinin iflasın tatiline kararını ilanından itibaren 30 gün
İİK m.218İflasta basit tasfiyede alacaklıların bildirimde bulunmaları için iflas dairesinin vereceği süreEn az 20 gün, en fazla 2 ay
İİK m.219İflasta adi tasfiyede iflas dairesinin ilan süresiKarar tarihinden itibaren en geç 10 gün
İİK m.219İflasta iflasın açılma ilanında alacaklılara ve istihkak iddiasında bulunanlara alacaklarını ve istihkaklarını kaydettirmeleri için süreSon ilan tarihinden 1 ay içinde
İİK m.219İflasın adi tasfiyesinde ilk alacaklılar toplantısının yapılacağı süreİlandan nihayet 10 gün içinde
İİK m.220Reddedilen miraslarda alacaklıların kayıt süresi10 gün
İİK m.221İflas bürosunun işlemlerine karşı ilgililerin şikayet süresiToplantı tarihinden itibaren 7 gün içinde
İİK m.223İflas idaresi toplantıları için çağrı süresiToplantı gününden en az 7 gün önce
İİK m.225Alacaklılar toplantısında alınan kararlara karşı şikayet süresiKarar tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.228İflasta istihkak iddiası reddedilen 3.şahsın istihkak davası açma süresiİflas idaresinin istihkak iddiasını reddetme kararının tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.232İflas idaresi tarafından sıra cetveli düzenlenme süresiAlacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflâs idaresinin seçilmesinden itibaren en geç 2 ay
İİK m.235İflasta sıra cetveline itiraz edenlerin ticaret mahkemesinde dava açma süresiCetvelin ilanından itibaren 15 gün
İİK m.235Sıra cetveline itiraz davasına bakan mahkemenin karar süresi15 gün zarfında
İİK m.237İflasta ikinci alacaklıların toplanmasından önce yapılacak ilan süresiToplantıdan en az 20 gün önce
İİK m.242İflasta taşınmaz satışının ilan süresiSatıştan en aşağı 1 ay önce
İİK m.249Pay cetveli ve son hesabın iflas dairesinde kalma süresi10 gün
İİK m.256İflasın tasfiye süresiİflas açıldıktan sonra 6 ay
İİK m.261Alacaklının ihtiyati tedbir kararının infazını isteme süresiİhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün
İİK m.264Davadan önce veya icra takibinden önce ihtiyati hacze başvurmuş olan alacaklının, dava açma veya takip talebinde bulunma süresiHaczin yapıldığı (haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliği) tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.264İhtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra gönderilen ödeme emrine itiraz edilmesi halinde, itirazın kaldırılmasını isteme veya itirazın iptali davası açma süresiÖdeme emrine yapılan itirazın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.264Alacak davasında konulan ihtiyati tedbir kararına istinaden alacaklının takip talebinde bulunma süresiEsas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren 1 ay
İİK m.265Borçlunun huzurunda olmadan verilen ihtiyati tedbir ve teminat kararlarına karşı borçlunun itiraz süresiHaciz huzurunda yapılmış ise haciz tarihinden itibaren, haciz yokluğunda yapılmış ise haciz tutanağının tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.265Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişilerin ihtiyati haciz kararına itiraz süresiİhtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün
İİK m.267İhtiyati hacizde iflas yolu ile takipte borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi üzerine alacaklının itirazın kaldırılmasını ve borçlunun iflasını isteme süresiÖdeme emrine itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.267İhtiyati hacizde iflas yolu ile takipte borçlunun ödeme emrine itiraz etmediği takdirde alacaklının iflasını isteme süresiAlacaklıya itiraz edilmediğine dair bildirimden itibaren 7 gün
İİK m.269Temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde borçlunun itiraz süresiÖdeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.269Temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde borca itiraz halinde itirazın kaldırılması yoluna başvuru süresiİtirazın tebliği tarihinden itibaren 6 ay
İİK m.269/aTemerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde alacaklının taşınmazın tahliyesini isteme süresiİhtar müddetinin bitim tarihini takip eden 6 ay
İİK m.269/cTemerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde icra mahkemesinin tahliye kararını infazı için beklenmesi gereken süreKararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren 10 gün
İİK m.270Hapis hakkı için defter tutturmuş olan kiralayana, rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takip yapması için icra dairesi tarafından verilecek süre
15 günü geçmemek üzere mühlet
İİK m.271Gizlice veya cebirle götürülmüş eşyanın geri alınma süresiEşyanın götürülmelerinden 10 gün içinde
İİK m.272Tahliye emrine itiraz süresiTahliye emri tebliğinden itibaren 7 gün
İİK m.272Kira süresi sona eren taşınmazları tahliye ve teslim süresiTahliye emri tebliğinden itibaren 15 gün
İİK m.272Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten sonra tahliye isteme süresiKiralama süresi bittikten 1 ay sonra
İİK m.276Tahliye takiplerinde tetkik merciinin tahliye isteyene veya 3. kişiye mahkemeye müracaat için verdiği süre7 gün
İİK m.276Kiralanan taşınmazda tahliye sırasında üçüncü kişi ile karşılaşılması halinde
tahliyeyi erteleme süresi
3 gün
İİK m.280Zarar verme kastından dolayı iptalde, borçlu aleyhine haciz veya iflas yoluyla
takipte bulunma süresi
İşlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl
İİK m.284Tasarrufun iptali davasında hak düşürücü süreBatıl tasarrufun vukuu tarihinden itibaren5 yıl
İİK m.285Konkordato mühleti verilmemesi halinde, konkordato bilançosunda yazılı mal
ve kıymetleri gösterme süresi
Bilançoyu tetkik merciine sunduğu tarihten itibaren   1 YIL
İİK m.287Konkordato talebi üzerine mahkemenin belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet verme süresiDerhal
İİK m.287Geçici mühlet süresi3 ay
İİK m.287Borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühletin uzatılması talep süresiGeçici mühlet süresi dolmadan
İİK m.287Geçici mühletin uzatmayla birlikte toplam süresi5 ay
İİK m.288Alacaklıların geçici mühletin verilmesine gerek olmadığına dair itiraz süresiGeçici mühlet kararı ilândan itibaren 7 gün
İİK m.289Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya verilecek kesin mühlet süresi1 yıl
İİK m.293Kesin mühlet değerlendirmesi sonucunda konkordato talebi reddi kararına karşı istinaf kanun yolu süresiKararın tebliğinden itibaren 10 gün
İİK m.298İlgililerin, konkordato komiseri tarafından kıymeti takdir edilen rehinli
malların kıymetinin yeniden takdirini isteme süresi
kıymet takdiri kararının bildirilmesinden itibaren 7 gün
İİK m.299Konkordatoda alacaklıların, alacaklarını bildirme süresiGeçici mühlet kararı ilanından itibaren 15 gün
İİK m.301Konkordato alacaklılar toplantısının yapılacağına dair ilan yapılma süresiToplantıdan en az 15 gün önce
İİK m.301Konkordato alacaklılar toplantısından önce alacaklıların belge inceleyebilme süresiToplantıdan önceki 7 gün içinde
İİK m.302Konkordato komiserinin toplantıya ilişkin gerekçeli raporunu mahkemeye verme süresiİltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç 7 gün
İİK m.307Tasdik kararında rehinli malın muhafaza altına alınması ile finansal kiralama konusu malların iadesi kararlarının en fazla ertelenme süresiTasdik kararından itibaren 1 yıl
İİK m.308/aKonkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı ile itiraz eden diğer alacaklıların istinaf/temyiz kanun yoluna başvuru süresiBorçlu veya alacaklı kararın tebliğinden, itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren 10 gün
İİK m.308/bAlacakları itiraza uğramış alacaklıların çekişmeli alacakları için dava açma süresiTasdik kararının ilânı tarihinden itibaren 1 ay
İİK m.308/eAlacaklının konkordatonun feshi talebi üzerine istinaf/temyiz kanun yoluna başvuru süresiFesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren 10 gün
İİK m.309/çKonkordato tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına karşı itiraz süresiKararın öğrenilmesinden itibaren 7 gün
İİK m.309/hKonkordato tasfiye memurlarının hazırladığı pay cetvelinin, iflas dairesinde
incelenmek için hazır bulundurulma süresi
10 gün
İİK m.309/iKonkordatoda hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen payların iflas dairesi tarafından dağıtılması5 yıl
İİK m.318kusuru olmaksızın taahhütlerini ifa edemeyen borçlunun isteyebileceği fevkalade mühlet süresi6 ay
İİK m.320Fevkalade mühlet süresine karşı alacaklılardan biri veya borçlunun istinaf kanun yoluna başvuru süresiKarar tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
İİK m.322Kesinleşen mühlet kararının ilana konma süresiDerhal
İİK m.327Fevkalade mühletin uzatılma süresi4 ay
İİK m.329Konkordato mühleti veya yeniden fevkalade mühlet verilme yasağı süresiFevkalade müddetin bitmesinden sonra başlayan 6 ay içinde
İİK m.336İflasın açıldığına dair ilandan sonra müflisin mallarını iflas idaresi emrine
verme veya müflise olan borçları bildirme süresi
İflasın açıldığına dair ilana ıttıla tarihinden itibaren  1 ay
İİK m.339Mal beyanından sonra kazanılan malları ve kazanç ile gelirde meydana gelen artışları icra dairesine bildirme süresi7 gün
İİK m.347İcra mahkemesi görev alanına giren suçlarda şikayet süresiFiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ayve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 yıl
İİK m.352İcra mahkemesinin, duruşma yaptığı durumlarda, icra suçları hakkında karar
verme süresi
5 gün
İİK m.353İcra mahkemesinin vermiş olduğu disiplin veya tazyik hapsi kararlarına karşı itiraz süresiKararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün
İİK m.355Borçlu memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinin haczedildiği hususunun, ilgili icra dairesine bildirilme süresi1 hafta
İİK m.358Yedieminlerin, icra dairesinin tazmin kararına karşı tetkik merciine şikayet süresi7 gün
İİK m.362İcra dairesince saklanmakta olan para ve eşyaların Hazineye geçmemesi için ilgilileri tarafından müracaat süresiTevdi veya tahsil yahut hıfız tarihinden itibaren 10 yıl
İİK m.363İcra mahkemesi kararlarının istinaf süresiTefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
İİK m.366İcra mahkemesi kararlarına karşı başvurulan istinaf ve temyiz incelemelerinin karara bağlanma süresi15 gün

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz.