İlamlı İcra Nedir? İlamlı İcra Takibine İtiraz Edilebilir Mi?

Bir hukuki süreç sonrasında çıkan karar sonucu borçlu için resmi belgeli icra takibi başlatmasına ilamlı icra denir. Yani ilama dayanan icra takipleridir ve ilamlı icralara itiraz edilemez. İlamlı icraya ilişkin kanun maddesi şu şekildedir; İcra ve İflas Kanunu, 32. Madde’ye göre;  «Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.»

İlamsız İcra Nedir? İlamsız İcra Takibine İtiraz Edilebilir Mi?

Borçludan para ve teminat almak için başvurulan ve herhangi bir ilama dayanmayan hukuki sürece ilamsız icra denir.

İtiraz Süreci Nasıldır?

Borçlu, ilamsız icra takibine ilişkin kendisine yapılan tebligatı aldığı günü takip eden günden başlamak üzere 7 gün içerisinde dosya borcuna, ferilerine, yetkiye, imzaya itiraz edebilir.

İtiraz Süresi ve Şekli

 • İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur.
 • İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur.
 • Takibe itiraz edildiği, 59 uncu maddeye göre alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir.
 • Borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Adresini değiştiren borçlu yurt içinde yeni adres bildirmediği ve tebliğ memurunca yurt içinde yeni adresi tespit edilemediği takdirde, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligat borçlunun kendisine yapılmış sayılır.
 • Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısman cihet ve miktarını açıkca göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır.
 • Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki imzayı reddediyorsa, bunu itirazında ayrıca ve açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra takibi yönünden senetteki imzayı kabul etmiş sayılır.

İtiraz Sebepleri

 • İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez.

İtirazın Sonucu

 • Süresi içinde yapılan itiraz, icra takibini durdurur. Eğer ki borçlu, 7 gün içerisinde itiraz ederse icra takibi durur. Alacaklı ise bu itiraza karşı itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davaları açabilme hakkına sahiptir.
 • İtiraz süresinde değilse alacaklının talebi üzerine takip devam eder.
 • Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur.
 • Borçlu itirazında imzayı reddetmişse alacaklı derhal icra dairesinden sahibine ait olduğunda şüphe bulunmayan imzaların celbini isteyebilir.