Türk Borçlar Kanunu m. 420 "Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir. İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur. İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır." şeklindedir.

Bu maddenin anlamı şudur; iş hukukunda ibraname yoktur. İşveren ise ancak ve ancak tam ödeyerek borçtan kurtulabilir.

İşçiden alınan ibranamenin geçerli olması için;

  • İbranamenin yazılı Olması
  • İbranamenin iş akdinin feshi tarihinden bir ay sonra düzenlenmesi,
  • Alacağın noksansız ve tam ödenmesi ve bu hususa ilişkin bilgilendirmenin ibranamede yer alması
  • Ödemelerin bankadan yapılması ve bu kapsamda ibranamenin içerisinde IBAN numarası ve Banka bilgilerinin bulunması
  • İbranamede ödenen alacak kalemlerinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.