Kurumlar vergisi, Türkiye’de 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. İlgili kanun kapsamında kurumlar vergisine tabi olan kurum ve kazançları açıkça sayılmıştır. Kurum kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisi, bir hesap dönemi içinde mükellef olan kurumların elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanmaktadır. Kurumlar vergisi kapsamında güncel olarak hesaplanan vergi oranı ise %22’dir. Kurum kazancı üzerinden %22 oranı ile hesaplama işlemleri yapılarak ilgili ödeme dönemlerinde kurumların istanbul escort bu kazançları için vergi ödemeleri gerekir. Gelir vergisi ile ciddi bir benzerlik göstermesine rağmen kurumlar vergisi ve gelir vergisi arasında önemli farklılıklar bulunur. Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri sırasında söz konusu vergi oranı ve kurumların kazançları dikkate alınmaktadır. Kurumlar Vergisi Hesaplama Yöntemleri Kurumlar vergisin hesaplanması için hesap dönemine göre, K.V.K. (Kurumlar Vergisi Kanunu) kapsamında madde 32’de oranlar belirlenmiştir. Bu maddeye göre %20 olan kurumlar vergisi oranları, 2018 – 2020 yılları arasında K.V.K. Geçici Madde 10 kapsamında %22 olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu nedenle kurumların hesap dönemi içinde kazançları üzerinden hesaplama işlemleri yapılarken %22 oranının dikkate alınması gerekmektedir. Bir hesap dönemi içinde vergi mükellefi olan kurumların vergi matrahına bakılarak %22 oranı uygulanması durumunda ödeyecekleri miktar hesaplanır. Örneğin: vergi matrahı 250.000 TL olan bir kurum için 2020 yılına ait kurumlar vergisi tutarı: 55.000 TL olacaktır. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri Kimlerdir? Kurumlar vergisine dahil olan kazançlar dikkate alınarak vergi mükelleflerinin belirlenmesi mümkündür. İlgili kanun kapsamında muhtelif kurumların kazançları ve kurumlar vergisine tabi olan unsurlar:

  • Sermaye şirketleri.
  •  
  • İktisadi kamu kuruluşları.
  • Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri.
  • İş ortakları.
  • Kurum kazancı.

Kurumlar vergisinin konularını oluşturan unsurlardır. Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri yapılırken bu unsurların dikkate alınması ve hesap dönemine ait kazançlar üzerinden kanuna eklenen geçici maddelere göre %22 oranında hesaplama işlemlerinin yapılması gerekir. Kurumlar vergisine ilişkin tüm unsurlar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Kurumlar Vergisi Ne Zaman Ödenir? Kurumlar vergisi ödeme işlemleri, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadardır. İlgili kuruma beyannamenin verildiği ayın takip eden 25. günü akşamına kadar ödeme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Anlaşmalı bankalar üzerinden kurumların vergi ödeme işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkündür. Yine 5520 sayılı kanunun ilgili 14’üncü maddesi kapsamında hesap döneminin kapandığı ayın takip eden birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekir. Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödeme yapılmalıdır. Kurumlar vergisi hesaplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından bağlı olunan vergi dairesine sorumlu bankalar aracılığıyla ödeme işlemlerinin yapılması mümkündür. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nedir, Nereye Verilir? Kurumlar vergisi beyannamesi, bağlı olunan vergi dairesi tarafından vergi ödemekle yükümlü tüzel kişiler adına veya tüzel kişiliği olmayan bağlı oldukları kamu tüzel kişileri, dernek veya vakıf adına vb. vergi konulur (tarh olunur). Kurumlar vergisi beyannamesi, Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web adresi üzerinden formlar aracılığıyla temin edilebilir. Pek çok farklı resmi işlemin internet ortamına aktarılmasının ardından e – Beyanname ile işlem gerçekleştirecek mükellefler, son beyan verme günde saat 00.00’a kadar gönderim işlemlerini yapabilirler. Kurumlar vergisi herhangi bir sektörde faaliyet gösteren ve ilgili kanunlar kapsamında yer alan tüzel kişilerin, hesap dönemine ait kazançları üzerinden hesaplanarak uygulanır. 2020 yılı için kurumlar vergisi hesaplama işlemleri %22 oranla yapılır. İlgili kanunun geçici maddesi gereğinde 2018 – 2020 yıllarında %22 vergi oranı uygulanır. Bu oran 2018 yılı öncesinde %20 olarak uygulanmaktaydı.