01 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31441 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755) yayımlandı.
 • Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) yayımlandı. Tebliğin 3. maddesinin ğ bendi “İdare: Muhataplara 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecek evrakı düzenleyen birimi,” olarak değiştirildi. Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda” ibaresi eklendi.

03 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31443 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi “AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkilinin adı, soyadı ve unvanına dair bilgileri içerecek şekilde kendisi tarafından hazırlanan ve onaylanan yazılı beyan belgesi.” olarak değiştirildi.
 • Geçici Ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu tebliğ gereğince: “Tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan ve bu durumu belgeleyen taşıtlardan geçiş ücreti alınmaz. Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından az olanlarından 600 (altıyüz) Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.”

06 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31446 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3766) yayımlandı.
 • Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ yayımlandı. Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine (“MKK”) bildirilmesi ve kaydedilmesi zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler belirlendi.

07 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31447 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin yasal düzenlemeler ile alt mevzuat arasında paralellik sağlandı.
 • Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Büyük ölçekli mükellef, küçük ölçekli mükellef, aktif büyüklük gibi tanımlamalar kaldırıldı. Birinci sınıf tüccarların gruplara ayrılmasına ilişkin düzenlemeler çıkarıldı. Katma değer vergisi iade incelemelerinin en fazla üç ay içinde incelemenin bitirilmesinin esas olduğu, tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere denetim elemanına ek süre verilebileceği belirtildi.
 • Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
 • Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
 • Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmelik, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla Başkanlığa görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu oluşturulması ile bu Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 • Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği yayımlandı.Bu Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını, Daire Başkanlıklarının görev alanlarını, Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yeterliklerini, yükselmelerini ve Daire Başkanlıklarında görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 • Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Türkiye'de tasarruf finansman şirketi kurmak isteyenlerin BDDK'ya başvurması ve ana sözleşme taslağında, konut finansmanı faaliyetinin iştigal konusu olarak belirtilmesi zorunlu hale getirildi.
 • İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) yayımlandı. Tebliğ “İthalat Genel Müdürlüğü İthalat Belge İşlemleri Sisteminde (İthalatBİS) kullanıcılara e-imza yetki başvurularında bazı kolaylıklar getirmiştir. Firmalar eğer isterlerse başvuru belgelerini KEP adresinden Bakanlığın KEP adresine gönderebilecek, ayrıca fiziki olarak dosya göndermek zorunda olmayacaklar. İstenen belgeler arasından imza sirküsü çıkarıldı. Kamu kullanıcıları için ise, taahhütnamelerinde kurumu temsile haiz kişinin imzası yeterli olup, noter onayı aranmayacak.
 • Patent Vekilliği Ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil Ve Disiplin Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmelik, patent vekilliği ve marka vekilliği sınav işlemleri ile patent vekillerinin ve marka vekillerinin sicil işlemleri, meslek kuralları ve disiplin uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

9 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31449 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. İlgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “noter tasdikli imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

10 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31450 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan “imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “temsile yetkili olduğunu gösterir belge” olarak değiştirildi.
 • İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırıldı.

14 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31454 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • Elektrikli Skuter Yönetmeliği yayımlandı.  Bu Yönetmelik, paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, bu faaliyetlerde düzeni ve güvenliği sağlamak, ulaşımın çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltarak çevresel değerleri korumak, hareketliliği artırarak kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç kullanımı yerine paylaşımlı e-skuter kullanımının yaygınlaştırılması ile paylaşımlı e-skuterlerin diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bu faaliyetlere ilişkin pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sayılan hususlar dışında kalan diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 • Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmelik, kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla ilgili yönetmelik gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan satışlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

15 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31455 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • Bitki Pasaportu Sistemi Ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi “İlgili müdürlüğe Ek-9’da yer alan başvuru dilekçesi ile şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imza ile başvuruda bulunan operatörler aşağıdaki şartları yerine getirdiği takdirde kayıt altına alınır ve kayıt numarası verilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.
 • Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) yayımlandı.23/1/2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “denizyolu konteyner taşımacılığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya havayolu taşımacılığı” ibaresi eklenmiştir. Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “denizyolu konteyner taşımacılığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya havayolu taşımacılığı” ibaresi eklenmiştir. Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası “(1) Başvurular, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.” şekilde değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yani 15.05.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

16 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31456 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Emlakçılık yapabilme şartı liseden ilköğretime indirildi. Yönetmeliğin 6. maddesinin d bendinin 6 numaralı alt bendi “Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,” olarak değiştirildi.
 • Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmeliğin amacı ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Bu yönetmelik ile Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

17 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31457 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835) yayımlandı.
 • Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Kanunu yayımlandı. Bu Kanun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, kimler hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağını, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağını, Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usul, esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme sürelerini düzenlemektedir.

20 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31460 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
 • Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) yayımlandı.
 • Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
 • Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2011/53)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/32) yayımlandı. 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya “i) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerini ve Ticaret Denetmenleri Servislerini,” eklenmiştir.Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine “(5) TAREKS’e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumludur. Aksi bir durumun tespiti halinde, aykırı işlem yapan kullanıcı ve firmaya, fiilin ağırlığına göre müeyyide uygulanır.” fıkrası eklenmiştir.

22 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31462 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • 7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3864) yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3865) yayımlandı.
 • Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3866) yayımlandı.
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

23 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31463 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910) yayımlandı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi; 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurmuş işyerleri için 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldı.

24 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31464 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

25 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31465 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • Alkol Ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri Ve Denetlenmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
 • Alkol Ve Alkollü İçkilerin İç Ve Dış Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

27 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31467 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin geçici 9. maddesine aşağıdaki fıkra eklendi. “(2) Bu madde kapsamında düzenlenen TYP’ler 72 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri gereğince sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Ancak ilgili kurumların gerekçeli olarak uzatma talebinde bulunmaları ve gerekçenin uygun bulunması halinde, toplam dokuz ayı aşmamak şartı ile TYP süresi uzatılabilir.”

30 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31470 SAYILI RESMİ GAZETE KARARLARI

 • 7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. 30/4/2021–31/5/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil); Çeklerin bankaya ibraz edilemeyeceği, Vadesi buna rastlıyorsa Kambiyo takibi yapılamayacağı, İhtiyati haciz kararı verilemeyeceği, Başlamış takiplerin duracağı, Kamun İdarelerinin bu tarihler arasında takip başlatamayacağı düzenlenmiştir. a)İbraz süresinin son günü 30/4/21 – 31/5/21 arasına denk gelen çekler 1/6/21 den sonra kalan süresi içinde ibraz edilecek. b)Vadesi bu tarihlere denk gelen kambiyo senetleri bu tarihler arasında icra ve iflas takibi yapılamaz, ihtiyati haciz verilemez, başlamış olan takipler durur. c)Kamu idareleri bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatamaz.
 • 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Bu Tebliğin amacı, 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930) yayımlandı. İşverenlerin, işçiyi tamamen veya kısmen tek taraflı ücretsiz izne çıkarma yetkisi ile işverenin iş sözleşmesini kanunda belirtilen istisnalar dışında fesih yasağı 30/06/2021 tarihine kadar uzatıldı.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931) yayımlandı. Karara aşağıdaki geçici madde eklendi. “GEÇİCİ MADDE 9- (1) 30/6/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ekli II sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) yayımlandı. Evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançlarda indirim düzenlendi.
 • İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile İlgili 2021/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (SIRA NO: 19) yayımlandı. Bu tebliğ ile 11/10/2001 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlanmaktadır.