193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘’Diğer indirimler’’ başlıklı 89. Maddesinde eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu madde hükmüne göre ise sağlık harcamalarını indirim konusu yapabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu 89. Maddeye göre sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için;

  • Bu harcamanın beyan edilen gelirin %10’ unu aşmaması
  • Sağlık harcamasının Türkiye’de yapılması
  • Gelir veya kurumsal vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi

Gerekmektedir.

Ayrıca indirim konusu yapılabilmesi için sağlık harcamalarının;

  • Mükellefin kendisi
  • Eşi
  • Ve küçük çocukları

İçin yapılması gerekir.

Dolayısıyla sağlık harcamalarını gelir vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapabilmek için bu şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Belirtelim ki anılan maddenin devamında mükerrer 121’inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretlilerin aynı harcamaları bu hüküm kapsamındaki indirimden yararlanılarak matrahlarından indirilemeyeceği hükmü yer almaktadır.

Dikkat edilmesi gereken husus olarak sağlık harcamalarının gelir veya kurumsal vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227’nci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsiki zorunlu bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 232’nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenlerin serbest meslek erbabına sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hükme bağlanmıştır.

Örneğin 6598 Sayılı Özelge ile eczanelere ödenen ilaç bedeli karşılığında alınan yazar kasa fişlerinin ‘’tevsik edici belge’’ olarak kabul edilmediği belirtilmiştir. Bu durumda belirttiğimiz şartın sağlanmaması nedeniyle bu sağlık harcamasının indirim konusu yapılamayacağı söylenecektir.

135674 Sayılı Özelge ile sigorta şirketi tarafından karşılanmayan sağlık harcamalarının yukarıda belirttiğimiz şartların var olması durumunda verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

Yine 82901 Sayılı Özelge’de de eşin gözü için uygulanan lazer tedavisi nedeniyle yapılan sağlık harcamalarının aynı şekilde şartların sağlanması durumunda indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca tüp bebek tedavisi harcamalarının da indirime konu olup olmadığı hususunda "Tüp Bebek Tedavisi Harcamalarının Gider Olarak Yazılabilmesi" başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.