Tapu Harcı

Taşınmaz satış işlemlerinde devlete ödenen harca tapu harcı denir. Harçlar Kanun’u madde 57’de tapu ve kadastro işlemleri ile kanuna bağlı 4 sayılı tarifede yazılı olan işlemlerin tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu belirtilmiştir.

Dolayısıyla satışı gerçekleştirilen taşınmazlar için tapuda gerçekleştirilecek işlem tapu harcına tabi olacaktır.  

492 Sayılı Harçlar Kanun’un 63’üncü maddesinde ‘’gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır’’ denilerek gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcının beyan edilen bedel üzerinden tahsil edileceği belirtilmiştir.

Belirtelim ki daha az tapu harcı ödemek için daha düşük devir bedeli beyan edilmesi durumunda vergi ziyaı cezasına maruz kalınabilmektedir. Şöyle ki, tapuda yapılan işlem sonrasında emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya bedel edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya resen tarh edileceği ve bu suretle tarh edilen tapu harcı için 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı cezası %25 nispetinde uygulanacağı Harçlar Kanununun 63. Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiştir.

Tapu Harç Vergisini Ödemekle Yükümlü Kişiler

492 Sayılı Harçlar Kanun’un 58’inci maddesinde tapu harçlarının mükellefleri belirtilmiştir. Buna göre mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranınca öderler) mükellef sayılmıştır. Kanun’un 4. tarifesinde ise gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir alan ve devir eden için ayrı ayrı binde 20 oranında harç alınacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla tapu harcını gayrimenkulü devreden (satıcı) ile devralan (alıcı) öder.

Kentsel dönüşümde tapu harçlarına ilişkin bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.