1. Kültürel Miras

Uluslararası açıdan, kültürel mirasın korunması için yetkiye sahip tek BM kuruluşu UNESCO'dur. Kültürel miras hakkında, dünya çapında çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. Kültürel miras, somut (karada ve su altında hem taşınabilir hem de taşınmaz) ve somut olmayan kültürel miras olarak ikiye ayrılabilir.  Geniş anlamda ele alınacak olursa kültürel miras, aynı felsefeyi ve hedefleri, yani koruma veya korunması amaçlanan değerdir.  

Ancak hukuki metinler genellikle konularına, mahiyetine ve ihtiyaçlarına özeldir. Bu nedenle, hukuki metinler amaç, kapsam ve içerik bakımından farklılık gösterir ve bu sınırlar içinde işler. Bu çeşitlilik ve yansıttığı her metnin özgüllüğü, kültürel mirasın korunması gibi kavramsal olarak sınırlandırılmış alanlarda bile bir dereceye kadar mevcuttur.

İster iç hukukun (kanun, kararname vb.) ister uluslararası (Sözleşme, Tavsiye, vb.) Hukukun bir parçası olsun, herhangi bir yasal metin, konusunu yalnızca kapsamı dahilinde uygular ve düzenler. Sözleşmeler ve 1972 Sözleşmesi bir istisna değildir; yalnızca uygulama kapsamları dahilinde ve içeriklerine göre taraf devletler, hukuki gerekçelerle sözleşmeye karşılıklı olarak uyulmasını bekleyebilir. Bu açıklamayı akılda tutarak, 1972 Sözleşmesini 1954 UNESCO Sözleşmesi ile bağlantılı olarak değerlendirmek artık mümkün.

2. 1954 Sözleşmesi

Maalesef silahlı çatışmalar geçmişin bir mirası olmaktan çok uzaktır. Bunlar, özellikle dünyanın bazı bölgelerinde bir gerçektir ve çeşitli biçimler, tezahürler ve saldırganlık dereceleri ile hemen hemen her an ortaya çıkabilir. 1972 Sözleşmesi, silahlı çatışma durumlarında da uygulanır. Ancak, silahlı çatışmalar için özel olarak tasarlanmış tedbirleri barındırmamaktadır. Bu özel durumlara (silahlı çatışma) uygun etkili tedbirler almak, esas olarak, taraf devletin takdirine kalmıştır.

Önem

Silahlı Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair UNESCO Sözleşmesi (bundan sonra 1954 Sözleşmesi olarak anacağız) ilk uluslararası silahlı çatışma durumunda kültürel mirasın korunması için yapılan anlaşmadır. Nitekim, uluslararası savaş hukukunun aşamalı olarak kodlanmasının daha önceki aşamaları, silahlı çatışma durumunda kültürel varlığa, zaman zaman gelecekteki gelişmeler için temel olmakla birlikte, yalnızca bazı hükümler vermişti.

1954 Sözleşmesine göre Taraf Devletler, diğer yükümlülüklerinin yanı sıra öncelikle şunları taahhüt ederler:

  • 'koruma', yani uygun gördükleri tedbirleri alarak kendi topraklarında bulunan kültürel varlıkların silahlı bir çatışmanın öngörülebilir etkilerine karşı korunması için barış zamanında hazırlanmayı taahhüt etmek ve kendi topraklarında ve diğer Taraf Devletlerin topraklarında bulunan kültürel varlıklara, mülkün ve yakın çevresinin veya korunması için kullanılan aletlerin, onu teşhir etmesi muhtemel amaçlarla herhangi bir şekilde kullanımından kaçınarak
  • 'saygı' silahlı çatışma durumunda imha veya hasara ve bu tür bir mülke yönelik herhangi bir düşmanlık eyleminden kaçınarak. (Bu yükümlülük, yalnızca askeri zorunluluğun zorunlu olarak böyle bir feragat gerektirdiği durumlarda kaldırılabilir)
  •  İşgal altındaki ülkenin (başka bir Taraf Devlet) yetkili ulusal makamlarını kültürel varlıklarını koruma ve muhafaza etme konusunda mümkün olduğunca desteklemek.

İnceleme

1954 Sözleşmesi yalnızca silahlı çatışma ve işgal sırasında geçerlidir. Her iki durum da farklı dereceler ve biçimler alabildiğinden, Sözleşmeyi hazırlayanlar, bir yandan, iki veya daha fazla Taraf Devlet arasında ortaya çıkabilecek savaş ilanını veya diğer herhangi bir silahlı çatışmayı dahil etmek için akıllıca geniş bir tanım benimsemiştir. Bu tanıma göre; savaş durumu ülkelerden biri veya daha fazlası tarafından tanınmıyor ve diğer yandan, işgal silahlı direnişle karşılaşmasa bile bir Taraf Devletin topraklarının kısmen veya tamamen işgal edilmesi durumları olarak belirlenmiştir. 

1972 Sözleşmesine Taraf bir Devletin, silahlı çatışma veya işgal durumunda 1954 Sözleşmesinin (veya iki Protokolünün) korumasından otomatik olarak yararlanmadığı hatırlanmalıdır. Bundan yalnızca, 1954 Sözleşmesine (ve çatışmaya dahil olan diğer devlet) veya bu iki sözleşmeden birine taraf ise söz konusu miras, benimsenen tanım kapsamına girerse yararlanır.