10.03.2021 tarihli ve 31419 Sayılı Resmi Gazete ile ‘’Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’’ yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir. Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesine istinaden yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik uyarınca uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmalıdır. Bu sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.

İş ilişkisi yukarıda belirtilen gibi doğrudan çalışma sözleşmesi ile kurulabileceği gibi halihazırda işyerinde çalışan bir işçinin iş sözleşmesi işverenle anlaşılması halinde uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir. Bunun için yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre işçinin uzaktan çalışma talebini yazılı şekilde işverene yapması gerekir. Bu talep işverence değerlendirilir ve otuz gün içerisinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilir.

Ayrıca yönetmelikte uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler belirtilmiştir. 13 üncü maddeye göre tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.

İlgili yönetmelik için bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210310-2.htm