VERGİ KONUSU NEDİR?

Vergilendirilen iktisadi unsura vergi konusu denir. Gelir vergisinin konusu gerçek kişilerin gelirleridir. MTV'nin konusu ise motorlu taşıt sahipliğidir.

VERGİ MATRAHI NEDİR?

Verginin hesaplandığı sayısal miktardır.

VERGİ MÜKELLEFİ NEDİR?

Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişidir.

VERGİ SORUMLUSU NEDİR?

Vergi ödemesinde alacaklı vergi dairesi ile muhatap olan kişidir.

VERGİ İSTİSNASI NEDİR?

Vergiye tabi konunun vergi kapsamı dışında bırakılması halidir.

VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?

Vergi yükümlüsü mükellefin vergi dışı bırakılması halidir.

VERGİYİ DOĞURAN OLAY NEDİR?

VUK 19 " Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar" Vergilendirilme sonucunu doğuran olayı ifade eder.

VERGİ ORANI NEDİR?

Vergi matrahı ile çarpılarak ödenecek vergi borcunun tespit edildiği yüzdedir.

VERGİ TARHI NEDİR?

Vergi miktarının vergi dairesince veya diğer ilgili idari kurum tarafından hesaplanmasıdır.

VERGİNİN TEBLİĞİ NEDİR?

Hesaplanan verginin mükellefe yazılı olarak bildirilmesidir.

VERGİNİN TAHAKKUKU NEDİR?

Verginin kesinleşmesini ifade eder. Yani ödenecek duruma gelmesini sağlar.

VERGİNİN TAHSİLİ NEDİR?

Verginin ödenmesi durumunu ifade eder.

VERGİ AMORTİSMANI NEDİR?

Bir mal veya hizmetin vergilendirilmesi durumunda o mal veya hizmetin gelirlerinde veya değerinde oluşan azalmayı ifade eder.

VERGİ KAPİTALİZASYONU

Bir mal veya hizmetin vergilendirilmesinin bırakılması sonucunda o mal veya hizmetin gelirinde veya değerinde meydana gelen artışı ifade eder.