GİB vergi takvimi kapsamında her bir vergi türü için farklı bir ödeme süresi ve beyanname verme zamanları belirlenmiştir. Örneğin gelir vergisi için basit usulde vergilendirilenler yıllık gelir vergisi beyannamelerini şubat – haziran dönemlerinde vererek ödeme işlemlerini yaparlar. Diğer yandan gelir vergisi genel kapsamında mart ve temmuz ayında ödenmektedir. Benzer biçimde kurumlar vergisi ise beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenmelidir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında dikkate alınarak belirlenen vergi ödeme takvimine göre:
 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Değerli Kağıtlar Bedeli
 • Emlak Vergisi
 • Katma Değer Vergisi vb.
Tüm vergiler için farklı ödeme zamanlarına göre ilgili kurumlara ödenmektedir. Vergi ödeme zamanları vergi türüne ve kapsamına göre değişmektedir. Beyanname Verme Süreleri ve Ödeme Süreleri Beyanname verme süreleri işlem yapılacak vergi türüne göre değişir. İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında yapılan son düzenlemelere göre beyanname verme süreleri:
 • Yıllık Kurumlar Vergisi | Nisan Ayının Son Günü
 • Yıllık Gelir Vergisi | Mart Ayının Son Günü
 • Basit Usul Yıllık Gelir Vergisi | Şubat Ayının Son Günü
 • Katma Değer Vergisi | Takip Eden Ayın 26’ıncı Günü vb.
Olarak belirlenmiştir. Birçok vergi türünde beyannamenin verilmesinin ardından takip eden sürelerde aynı ayın farklı günleri ve son gününe kadar ödeme işlemlerinin yapılması öngörülmüştür. Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir? Gelir vergisi ödeme zamanı beyannamenin verilmesini izleyen mart ayının son günün akşamına kadar yapılır. Sadece basit usulde elde edilen gelirlerde ise ödem tarihi şubat ayının başından 25’inci günü akşamına kadar olarak belirlenmiştir. Buna göre:
 • Yıllık Gelir Vergisi | Beyanname Verme: 1 – 25 Mart | Ödeme: Mart – Temmuz
 • Basit Usule Gelir Vergisi | Beyanname Verme: 1 – 25 Şubat | Ödeme: Şubat – Haziran
Olarak belirlenmiştir. Gelir vergisi kapsamında yer alan farklı unsurlara ve vergi kapsamında göre ödeme sürelerinde ve oranlarında farklılıklar görülecektir. Vergi ödeme zamanları genel itibariyle belirli kurallar ve ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenir. Kurumlar Vergisi Ne Zaman Ödenir? Kurumlar vergisi ödeme zamanı beyannamenin verilmesini takip eden dönemde, ilgili kanunun 14’üncü maddesi gereği hesap döneminin kapandığı ayı takiben dördüncü ayın ilk gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar yapılır. Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1 – 25’inci günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekmektedir. Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar kurumlar vergisi ödemesi yapılmalıdır. Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları vb. tarafından ödenen bu vergi kapsamında; özel beyanname, geçici vergi beyannamesi veya kurumlar vergisi beyannamesi olmak üzere farklı beyanname türlerine göre işlem yapılır. Katma Değer Vergisi Ödeme Zamanları KDV ödeme zamanı genel olarak vergilendirme dönemini izleyen ayın 24’üncü günü akşamına kadar beyannamenin verilmesi ile belirlenir. KDV beyannamesi verilecek ayın 26’ıncı günün akşamına kadar mükelleflerin vergi ödeme işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Katma Değer Vergisi (KDV) adıyla %1 - %18 arasında ürün ve hizmetlerden alınan vergiye göre:
 • ‘’Beyanname Verme Süresi: İzleyen Ayın 26’sı | Ödeme Süresi: Beyannamenin Verildiği Ayın 26’sı’’
Şeklinde belirlenmiştir. Vergi ödeme zamanları belirli kurallar ve kanunlar kapsamında ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. Mükelleflerin vergi ödeme zamanlarına riayet ederek bağlı oldukları vergi dairesinden veya yetkili bankalar aracılığıyla şahsen veya muhasebecileri tarafından vergi ödeme işlemlerini yerine getirmeleri mümkündür.