7406 Türk Ceza Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27/05/2022 tarihli ve 31848 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. İşbu Kanun kapsamında da Sağlık Çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemeler şu şekildedir;

  1. SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELE KARŞI GÖREVLERİ SIRASINDA VE GÖREVLERİ DOLAYISIYLA İŞLENEN KASTEN YARALAMA SUÇU TUTUKLAMA SEBEBİ NEDENİ OLARAK TÜRK CEZA KANUNU’NA ALINMIŞTIR.

TCK’nın Tutuklama Nedenleri başlıklı 100. Maddesinin 3. Fırkası olan “Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:” maddesinin alt bendine

j) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu.” eklenmiştir.

Bu kapsamda bu ifadenin yer aldığı 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 12 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  1. SORUŞTURMA İZNİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLER

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanun’una EK-18. Madde eklenmiştir. Eklenen bu madde gereği;

Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi olan disiplin ve ceza işleri soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere,

  • Kamuya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının
  • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının
  • Vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının

sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Yani bu kapsamdaki tüm sağlık çalışanları için artık doğrudan ceza davası açılamayacak, öncelikle “soruşturma izni” istenecektir.

Soruşturma izni verilmesi kararını, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verecektir.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma veya kovuşturmalara devam olunacak. Ancak haklarında “soruşturma izni” kararı kesinleşmeyenler için yukarıda izah edilen madde uygulanacaktır.

Soruşturma izni verilmesine ilişkin 4483 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan süreler ise soruşturma izni konusundaki kararının verilebilmesi için olan 30 gün olan süre 60 güne, bu sürenin zorunlu hallerde uzatılması için ön görülen süre 15 yerine 30 gün olarak belirlenmiştir.

Mesleki Sorumluluk Kurulunun “soruşturma izni verilmesine/verilmemesine” daire kararlarına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecektir.

  1. RÜCU DAVALARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanun’una eklenen madde uyarınca rücu davalarında da değişikliğe gidilmiştir.

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının
  • Devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının

sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle İdare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından bir yıl içinde karar verilecektir.

Bu kapsamda açılan rücu davalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 27/05/2022 tarihi itibariyle yargılaması devam edenler bakımından bu rücuya ilişkin karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kuruluna başvurması için davacı (Sağlık Bakanlığı’na) iki aylık süre verilecektir. Başvuru yapılmaması hâlinde dava usulden reddedilecektir.

  1. MESLEKİ SORUMLULUK KURULU

Oluşturulacak Mesleki Sorumluluk Kurulu’na ilişkin detayların bu kanunla düzenlenmediği buna ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle bu düzenlemelerin yapılacağını belirtmek gerekmektedir.

Bu Kanun kapsamında Mesleki Sorumluluk Kurulu’nu oluşturacak görevliler belirlenmiştir. Buna göre,

a) Bakan yardımcısı,

b) Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Hukuk Hizmetleri, Yönetim Hizmetleri genel müdürleri veya yardımcıları,

c) Profesör veya doçent unvanlı biri dâhilî, diğeri cerrahi branştan iki hekim olmak üzere yedi üyeden oluşacaktır.

Mesleki Sorumluluk Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacaktır.

 


www.eduhukuk.com internet sitesinde yer alan bütün makelele ve içeriklerin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden veya EDU HUKUK’un izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Hak ihlalinde bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.