Gelir vergisi muafiyeti, ilgili vergi kanunlarına ve yönetmeliklere göre düzenlenebilir. Buna göre söz konusu düzenlemeler kapsamında bazı kişilerin ya da grupların söz konusu kanun kapsamında belirlenen şartlara bakılarak söz konusu vergiden muaf tutulması mümkündür. Vergi ödemekle mükellef olsalar da farklı vergi kanunları ve ilgili maddeler kapsamında bu kişilerin vergi ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Esnaf ve zanaatkarlar için 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddelerinde vergiden muaf olan kişiler belirlenmiştir. Herhangi bir grubun veya kişinin vergiden muaf olması için mutlaka kanunlarla konunun düzenlenmiş olması gerekir. Aksi halde vergi ödemeyen kişiler gerekli cezai işlemlere tabidir. Gelir vergisi muafiyetinden yararlanmak için kanunlar çerçevesinde şartların taşınması gerekir. Gelir Vergisi Mükellefleri Kimlerdir? Gelir vergisinin mükellefleri arasında birçok kesim sayılabilir. Bu kişiler ve gruplar dışında bazı kesimler vergi ödemekle yükümlü olsalar bile ilgili yasal düzenlemeler kapsamında muaf tutulabilirler. Buna göre muaf olan kişilerin anlaşılabilmesi için öncelikle gelir vergisi ödemekle yükümlü kişilerin tespit edilmesi gerekir. Buna göre gelir vergisi; ticari, zirai, ücretler, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları vb. unsurlar ile bir takvim yılı içinde elde edilen kazançlar üzerinden alınır. Gelir vergisi oranı vergi matrahının artmasına bağlı olarak artış gösterecektir. %15 – 40 arasında oranlara göre yıllık olarak gelir vergisi ödemesi yapılması gerekebilir. Ancak bazı kişiler bu vergiden muaf sayılmışlardır. Vergi Muafiyeti Nedir, Kimleri Kapsar? Vergi muafiyeti, vergi yükümlülüğü taşıyan mükellef veya mükellef grubunun vergi dışında tutulmasını ifade eder. Kısmen veya tamamen olmak üzere iki farklı vergi muafiyetinden söz etmek mümkündür. Gerçek ve tüzel kişilerin vergi vermekle yükümlü olmalarına rağmen kanunda sayılan şartları taşımaları durumunda vergi ödemelerine gerek kalmaz. Vergi muafiyetine ilişkin örnek olarak: 200 m²’ye kadar olan yek bir konu sahibi emekliler emlak vergisinden muaf tutulmuşlardır. Gelir vergisi muafiyetinden yararlanmak için ise kişilerin gelir vergisi alt oranına kadar gelir elde etmeleri durumunda mümkündür. Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır? Gelir vergisi hesaplama işlemleri, gerçek kişilerin bir takvim yılı üzerinden elde edecekleri kazançları üzerinden yapılır. Gelir ve iratların safi tutarı olarak yapılan hesaplamalar kapsamında vatandaşların bu vergileri artan oranla ödemek zorundadır. Gelirin artmasına bağlı olarak ödenecek vergi oranı da artış gösterecektir. Buna ilişkin olarak 2020 yılı için mesken kira gelirlerinde istisna kapsamında tutulan miktar: 6.600 TL olarak belirlenmiştir. Gelir vergisi muafiyeti kapsamında mesken kira gelirinde istisna tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılmıştır. 310 Seri No.Lu G.V. Genel Tebliğ kapsamında belirlenen unsurlara göre istisna oranı hesaplanır. Gelir Vergisi Nereye ve Ne Zaman Ödenir? Gelir vergisi ödeme zamanı iki taksit şeklinde belirlenmiştir. Eğer basit usulde gelir vergisi ödenecekse ilk taksit şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise haziran ayının sonuna kadar ödenir. Buna göre basit usulde gelir vergisi şubat ve haziran dönemlerinde ödenir. Yıllık gelir vergisi ise mart ve temmuz ayı sonuna kadar taksit halinde ödenebilir. Gelir vergisinin ortaya çıkmasının ardından mükellefler tarafından gelir vergisi, ikametgahın bulunduğu yerin vergi dairesi veya iş yerinin bulunduğu yerin vergi dairesine, anlaşmalı bankalar üzerinden ödenebilir. Gelir vergisi muafiyetinden yararlanmak için kanunda belirlenmiş şartların sağlanması gerekir. Ayrıca yıllara göre gelir vergisi için takvim yılına göre belirlenen vergi dilimleri ve oranları da değişiklik gösterecektir. %15 – 40 arasında 22 bin TL ve sonrası gelirlerde vergi alınmaktadır.