Marka başvurusunda muvafakatname SMK m.5/3'te ve 6769 Sayılı SMK'ya İlişkin Yönetmelik madde 10'da düzenlenmiştir.

Muvafakatname, bir marka başvurusunun önceki marka sahibinin başvuru tesciline açıkça onay verdiğine ilişkin belgedir. Bu belge noter tarafından onaylanmalı ve kuruma sunulmalıdır.

Muvafakatnamede yer alması gereken hususlar şunlardır;

  • Başvuru sahibi ve muvafakat verenin kimlik ve iletişim bilgileri
  • Başvuru aşamasında sunulması halinde marka örneği
  • Karara itiraz aşamasında sunulması halinde başvuru numarası
  • Muvafakat verilen başvurunun başvuru, marka ve tescil bilgileri
  • Mal ve hizmetlerin sınıf numaraları
  • Muvafakat formu vekil tarafından imzalanmış ise, vekilin bu konuda açıkça yetkilendirildiğini içerir noter onaylı vekaletname

Bu hususların eksik olması halinde başvuru sahibine söz konusu eksikliklerin giderilmesi için 2 AY süre verilir. Bu eksiklikler 2 AY içerisinde giderilmezse talep yapılmamış sayılır.

Muvafakatname, itiraz hakkında karar verilinceye kadar Kuruma sunulabilir. Sunulan muvafakatname geri alınamaz.

Her bir marka başvurusu için ayrı muvafakatname sunulmalıdır.