ÜYTE merkezinde (Tüp Bebek Merkezi); mesul müdür, ÜYTE ünite sorumlusu, ÜYTE laboratuvarı sorumlusu, üroloji uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, asgari bir hemşire, bir laboratuvar teknisyeni, bir sekreter, bir hasta kabul görevlisi ve yeterli sayıda temizlik ve güvenlik görevlisi ve diğer ilgili personeller bulunmalıdır.

Mesul Müdür

Mesul müdür, müstakil ÜYTE merkezlerinde ve hastane bünyesinde bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Müstakil ÜYTE merkezlerinde mesul müdür, TŞSTİDK ve TTBK uyarınca Türkiye'de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip ve T.C. vatandaşı olan, ilgili kuruluşun haricinde başka kamu veya özel sağlık kurum/kuruluşlarında görevli olmayan personeller arasından, kadrolu olarak görevli uzman hekimlerden birisi veya kadrolu olmamakla birlikte tam zamanlı olarak görev yapan hekimler arasından belirlenmektedir. Hastaneye bağlı ÜYTE merkezlerinde ise hastane başhekimi/mesul müdürü ÜYTE merkezinin de mesul müdürü olarak görevlendirilmektedir.

Mesul müdür, mesleğini sadece mesul müdürlük yaptığı merkezde icra edebilir, muayenehane de dahil, başka bir sağlık kuruluşunda mesleğini serbestçe icra etmesi ÜYTE Yönetmeliği tarafından yasaklanmıştır.

Mesul müdür, merkezin faaliyeti ve denetimi ile ilgili her türlü işlemde Müdürlüğün ve Bakanlığın birinci derecede muhatabı olacaktır. Mesul müdürün, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer tabipler ile sorumluluğu doğmaktadır. Merkezlerde mesul müdürün idari işlerinden, merkezin faaliyetinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı imkanlarının sağlanmasından ise işleten sorumlu olacaktır.

ÜYTE Klinik Uygulamalarını Gerçekleştiren Hekim ve ÜYTE Ünite Sorumlusu

ÜYTE klinik uygulamalarını gerçekleştirecek hekim, ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Standardına göre belirlenmektedir. Bu standart gereği hekim, öncelikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmalı ve 6 aylık teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlamalıdır. Hekimlerin, tamamlanan eğitim neticesinde yazılı ve sözlü sınavları başarı ile sonuçlandırması ve sertifikaya hak kazanmış olması gerekmektedir.

Bu sertifika sayesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimler, ÜYTE merkezlerinde klinik uygulamaları yani ÜYTE uygulamalarını gerçekleştirmeye yetkili hale gelirler. Günümüzde bu hekimlere, “ÜYTE Uzman Hekimi” veya “Tüp Bebek Uzmanı Hekim” de denilmektedir. ÜYTE klinik uygulamalarını gerçekleştirecek hekim aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı da olduğundan sadece ÜYTE merkezlerinde değil, muayenehanelerde, tıp merkezlerinde, özel hastanelerde ve kamu hastanesi bünyesinde mesleğini icra edebilmektedir.

ÜYTE merkezleri bünyesinde tam zamanlı veya kadrolu çalışan ÜYTE klinik uygulamalarını gerçekleştirecek hekimler, ÜYTE ünite sorumlusu olarak görevlendirilmektedir. ÜYTE ünite sorumluları, merkezde yapılan bütün tıbbi işlemlerden diğer tabiplerle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olmaktadır.

ÜYTE Laboratuvar Uygulamalarını Gerçekleştiren Yetkililer ve ÜYTE Laboratuvar Sorumlusu

ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Standardı gereği ÜYTE laboratuvar uygulamalarını, hekimler veya histoloji ve embriyoloji uzmanlık alanında belirli seviyede olan tabipler gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanı sıra, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte belirtilen sağlık meslek mensuplarının, veteriner hekimlerin veya biyologların; tıp fakültesi, histoloji ve embriyoloji anabilim dalında doktora programını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Belirlenen standart gereği bu meslek mensupları, 6 aylık teorik ve uygulamalı eğitimi tamamladıktan sonra yazılı ve sözlü sınavları başarı ile sonuçlandırırlarsa ilgili sertifikayı almaya hak kazanırlar. Bu sertifika ile ÜYTE merkezlerinde laboratuvar uygulamaları yapmaya yetkili hale gelirler ve tam zamanlı çalışmak şartıyla ÜYTE laboratuvarı sorumlusu olarak görevlendirilirler.